Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Ansvarsförsäkring - skattepliktig förmån?

Datum: 2004-10-21

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
130 614137-04/111

OBS! Se Skatteverkets sammanställning av rättsfall nr. 20/05, kommentaren till Regeringsrättens dom den 10 juni 2005, mål nr 6952-04.

1 Sammanfattning

Ansvarsförsäkring som en arbetsgivare tecknar för verkställande direktör och styrelseledamöter är en skattepliktig förmån och ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter.

2 Bakgrund och frågeställning

En arbetsgivare kan teckna en ansvarsförsäkring som är avsedd att ersätta eventuella krav som arbetsgivaren eller annan kan rikta mot verkställande direktör eller styrelseledamot enligt bestämmelserna i 15 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1358), ABL. Enligt denna bestämmelse kan verkställande direktör respektive styrelseledamot bli personligen ersättningsskyldig för skada som han uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsamkat arbetsgivaren vid fullgörande av sitt uppdrag. Det finns ingen skyldighet, däremot en möjlighet, att teckna sådan ansvarsförsäkring. I försäkringsavtalet namnges ibland de personer som berörs av försäkringen.

Fråga har uppkommit om sådan ansvarsförsäkring är en skattepliktig förmån och om förmånen ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. Kammarrätten i Stockholm har i dom 1997-12-17, mål nr 3111-1997, funnit att det inte är en skattepliktig förmån. Kammarrätten i Göteborg har i dom 2003-10-03, mål nr 5844—5845-02, kommit till samma slut. Denna senare dom har överklagats till Regeringsrätten som beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrätten i Stockholm har i dom 2004-09-21, mål nr 2297-02, funnit att ansvarsförsäkringen är en skattepliktig förmån och att förmånen ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska förmåner som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i samma kapitel eller i 8 kap. IL.

Enligt 2 kap. 10 § socialavgiftslagen (2000:980) är löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete avgiftspliktiga.

4 Skatteverkets bedömning

Ansvarsförsäkringen är avsedd att täcka kostnader för det personliga ansvar som verkställande direktör respektive styrelseledamot har enligt 15 kap. 1 § ABL. Försäkringen täcker varje skadestånd som berörda personer kan komma att åsamkas och det oavsett deras betalningsförmåga. Genom att teckna en ansvarsförsäkring ersätts risken för betydande skadestånd av en försäkringspremie. Kostnaden för denna premie är direkt hänförlig till de försäkrade personerna, verkställande direktören respektive styrelseledamöterna. En arbetsgivare som tecknat sådan försäkring har därmed haft en utgift för verkställande direktörens respektive styrelseledamotens ansvarsförsäkring och därmed betalat en privat kostnad. När en arbetsgivare eller uppdragsgivare står för en anställds eller uppdragstagares personliga utgifter, såsom en försäkringspremie, föreligger i princip en skattepliktig förmån som den anställde eller uppdragstagaren ska beskattas för och som arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter för. Den aktuella förmånen är inte en sådan förmån som omfattas av skattefriheten i 11 kap. 8 § IL, eftersom den inte kan anses vara av begränsat värde för de anställda. Premien för ansvarsförsäkringen är därmed en skattepliktig förmån och ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. Detta gäller oavsett om de av ansvarsförsäkringen berörda personerna namnges eller inte.

Regeringsrättens dom 2005-06-10, mål nr 6952-04