Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Inkomst av fiske

Datum: 2004-11-09

Område: Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
130 640101-04/111

1 Sammanfattning

En fysisk person som äger andel i ett aktiebolag som bedriver fiske beskattas i inkomstslaget tjänst för den ersättning han får från aktiebolaget, såvida det inte är fråga om inkomst av kapital, t ex utdelning.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om inkomst av fiske ska beskattas i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet i det fall en fysisk person som äger andel i ett aktiebolag, som bedriver fisket, får ersättning från aktiebolaget. Både inkomster och utgifter avseende fiskeriinkomsten har tagits in i bolagets räkenskaper och där behandlats som bolagets inkomster och utgifter.

Frågan ska ses mot bakgrund av den praxis som gäller för fiskare som ingår i ett fiskelag. Enligt denna praxis anses en fiskare som får sin ersättning genom manslott, dvs. del i fångsten utan inkomstgaranti, driva näringsverksamhet.

3 Gällande rätt

Enligt 10 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, räknas till inkomstslaget tjänst inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Med tjänst avses anställning, uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur.

Med näringsverksamhet avses, enligt 13 kap. 1 § IL, förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Kravet på självständighet avgränsar mot inkomstslaget tjänst.

4 Skatteverkets bedömning

Utgångspunkten i den ställda frågan är att inkomster och utgifter avseende fisket har tagits in i bolagets räkenskaper och där behandlats som bolagets inkomster respektive utgifter. Därmed är det aktiebolaget som bedriver fisket. En aktiebolagsägare som tar ut skattepliktig ersättning ur sitt aktiebolag, som dessutom grundar sig på hans arbete i bolagets verksamhet, ska beskattas för denna ersättning i inkomstslaget tjänst, såvida det inte är fråga om inkomst av kapital, t ex utdelning. En person som är verksam i sitt eget aktiebolag uppfyller inte kravet på självständighet varför inkomster därifrån inte beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Eventuell avsaknad av säkra inkomster eller vilken beteckning, manslott eller lön e dyl., som åsätts denna ersättning spelar härvidlag ingen roll.