Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Nedsättning av avkastningsskatt

Datum: 2004-12-08

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
130 657552-04/111


I ett ställningstagande från 2014-03-03 (dnr 131 82082-14/111) finns en uppdatering av detta ställningstagande. Uppdateringen avser främst ändrad lagtext i lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel och avräkningslagen. Någon ändring i Skatteverkets bedömning är dock inte avsedd.

» Ställningstagande 2014-03-03 dnr 131 82082-14/111 Länk till annan webbplats.


1 Sammanfattning

Denna styrsignal ersätter Skatteverkets skrivelse från den 13 december 2001 med dnr 12033-01/110.

Nedsättning av svensk avkastningsskatt på utländska försäkringar medges för utländsk skatt med skäligt belopp om den skattskyldige kan visa att förutsättningar för nedsättning föreligger men inte kunnat lämna samtliga uppgifter som fordras. Skatteverket anser att med skäligt belopp avses högst hälften av den svenska avkastningsskatt som belöper på den utländska försäkringen. När nedsättning gjorts med skäligt belopp har hela den avräkningsbara utländska skatten utnyttjats. Då finns det inget outnyttjat belopp att avräkna kommande år.

Faktiskt betald utländsk skatt som inte kunnat utnyttjas får räknas av ett senare år. Skatteverket anser att äldre skatt ska avräknas före nyare. I vissa fall kan det då inträffa att avräkningen av det skäligt beräknade beloppet förskjuts till ett senare år.

2 Bakgrund och frågeställning

I en skrivelse från den 13 december 2001 med dnr 12033-01/110 redovisade Riksskatteverket sin uppfattning beträffande nedsättning av svensk avkastningsskatt på utländska försäkringar med engelsk skatt som engelska försäkringsföretag betalat. I de fall den skattskyldige inte kan visa hur stor den faktiska skatt är som belöper på den egna försäkringen kan nedsättning medges med skäligt belopp. Riksskatteverket ansåg att skäligt belopp motsvarar högst hälften av den svenska avkastningsskatt som belöper på den engelska försäkringen. Om nedsättning inte kan ske med hela den utländska skatten kan nedsättning medges ett senare år. Enligt Riksskatteverkets uppfattning kunde nedsättning ett senare år bara medges med faktiskt betald skatt.

Regeringsrätten har i en dom 7 juni 2004, mål nr 3407-03, fastställt ett förhandsbesked där utgången blev att nedsättning kan medges även med beräknad utländsk skatt som hänför sig till tidigare år. Med anledning av att Riksskatteverkets skrivelse i den delen strider mot domen har fråga uppkommit om nedsättning medges med högst hälften av den svenska skatten även när den utländska skatten hänför sig till tidigare år om den skattskyldige inte kan visa faktiskt betald skatt.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 10 a § första stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel (avkastningsskattelagen) har skattskyldig som avses i 2 § första stycket 7 (obegränsat skattskyldig som innehar utländsk kapital- eller pensionsförsäkring) rätt till nedsättning av skatten på försäkring med belopp som motsvarar den utländska skatt hänförlig till försäkringen som försäkringsgivaren eller den skattskyldige har betalat. Avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad får räknas av senare år mot skatt enligt avkastningsskattelagen vilken avser samma försäkring (carry forward).

I andra stycket anges att det åligger den skattskyldige att lämna den utredning som behövs för prövning av frågan om nedsättning av skatt. Har den skattskyldige visat att förutsättningar för nedsättning har förelegat men inte förmått lämna samtliga de uppgifter som fordras för tillämpningen av nedsättningsreglerna får nedsättning ske med skäligt belopp.

Bestämmelsen i 10 a § har utformats efter förebild av motsvarande regler i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt (avräkningslagen) men det finns vissa skillnader. Av 13 § tredje stycket avräkningslagen framgår klart att avräkning genom carry forward endast medges med belopp som den skattskyldige kan visa, något som inte sägs i 10 a § avkastningsskattelagen. Till skillnad mot avräkningslagen innehåller avkastningsskattelagen inte någon bestämmelse om att äldre skatt ska avräknas före nyare. Avkastningsskattelagen har inte heller någon gräns för att carry forward bara får avräknas under ett visst antal år.

Regeringsrätten har i en dom 7 juni 2004, mål nr 3407-03, fastställt ett förhandsbesked där frågan prövades om avräkning av tidigare års skatt bara kan ske med faktiskt betald skatt eller även med skäligt belopp. Enligt Skatterättsnämnden får innebörden av 10 a § andra stycket anses vara att i den skälighetsbedömning som ska göras, ligger att det är möjligt att beakta inte bara den utländska skatt som kan anses ha betalats för försäkringen under det aktuella beskattningsåret utan även utländsk skatt som kan anses ha betalats under tidigare år.

4 Skatteverkets bedömning

Frågan om nedsättning av avkastningsskatt kommer oftast upp vid beskattning av engelska s.k. fondförsäkringar. Därför behandlar nedanstående beskrivning engelska försäkringar. Skatteverkets bedömning av möjligheten till avräkning med skäligt belopp gäller emellertid alla utländska försäkringar.

I Storbritannien beskattas olika typer av avkastning och vinster inom en fond på olika sätt. Skattens storlek beror därför på vilka tillgångar som finns inom en viss fond och vilken avkastning som uppstår. Av den anledningen kan skattebelastningen variera mellan olika fonder. Den svenska försäkringstagaren är i de flesta fall helt beroende av uppgifter från den utländska försäkringsgivaren då det är denne som i de flesta fall betalat skatten. Den schablonmässiga beräkning av betald engelsk skatt som svenska försäkringstagare ibland erhåller från det utländska försäkringsföretaget behöver inte överensstämma med den skatt som verkligen dragits från de fonder som ingår i den skattskyldiges försäkring.

Om den skattskyldige får uppgift om den skatt som betalats i just de fonder som ingår i hans försäkring medges nedsättning av avkastningsskatten med motsvarande belopp. Kan avräkning inte medges med hela beloppet medges carry forward under de kommande åren. För att underlätta hanteringen anser Skatteverket att äldre skatt ska avräknas före nyare trots att det inte finns någon avräkningsordning i avkastningsskattelagen.

Om uppgift om faktisk skattebelastning inte lämnas kan nedsättning ske med skäligt belopp. Skatteverket bedömer på samma sätt som i den tidigare skrivelsen att skäligt belopp motsvarar högst hälften av den svenska avkastningsskatt som belöper på den engelska försäkringen.

Om den schablonmässigt beräknade engelska skatten överstiger det skäliga belopp som avräkning erhålls med medges ingen carry forward med resten. Genom att avräkning ges med skäligt belopp har hela den avräkningsbara utländska skatten utnyttjats. Det finns inget outnyttjat belopp till kommande år.

Om avräkning medges med faktiskt visad skatt genom carry forward med så stort belopp att avräkning med skäligt belopp för årets skatt inte ryms inom den svenska skatten kan årets skäliga belopp beaktas under ett senare år.

Följande exempel visar effekten av ovanstående. Med beräknad engelsk skatt avses den schablonmässiga beräkning som svenska försäkringstagare ofta får från sitt försäkringsbolag. Med visad engelsk skatt avses skatt som betalats i just de fonder som ingår i den skattskyldiges försäkring. Med år 1 avses vilket år som helst under innehavstiden.

Exempel 1

År 1

Svensk avkastningsskatt6 000 kr
Beräknad engelsk skatt8 000 kr
Avräkning3 000 kr
Avräkning medges med skäligt belopp, dvs. högst halva den svenska skatten. Carry forward kan inte medges eftersom avräkning skett för all avräkningsbar skatt.

År 2

Svensk avkastningsskatt7 000 kr
Beräknad engelsk skatt2 000 kr
Avräkning2 000 kr
Avräkning medges med skäligt belopp, dvs. högst halva den svenska skatten. Eftersom den beräknade skatten är lägre medges avräkning med den beräknade skatten.

Exempel 2

År 1

Svensk avkastningsskatt6 000 kr
Visad engelsk skatt8 000 kr
Avräkning6 000 kr
Carry forward2 000 kr
Den faktiskt betalda skatten har visats. Därför medges avräkning och carry forward med hela skatten.

År 2

Svensk avkastningsskatt7 000 kr
Beräknad engelsk skatt2 000 kr
Avräkning4 000 kr
Äldre skatt avräknas före nyare. Avräkning medges i första hand för carry forward 2 000 kr. Årets skatt har inte visats och avräkning medges därför med skäligt belopp, dvs. högst hälften av den svenska skatten. Eftersom den beräknade skatten är lägre medges avräkning med den beräknade skatten. Både carry forward och det skäliga beloppet ryms inom den svenska skatten.

Exempel 3

År 1

Svensk avkastningsskatt2 000 kr
Visad engelsk skatt9 000 kr
Avräkning2 000 kr
Carry forward7 000 kr
Den faktiskt betalda skatten har visats. Därför medges avräkning och carry forward med hela skatten.

År 2

Svensk avkastningsskatt8 000 kr
Beräknad engelsk skatt2 000 kr
Avräkning8 000 kr
Överskjutande beräknad engelsk skatt1 000 kr
Äldre skatt avräknas före nyare. Avräkning medges i första hand för carry forward 7 000 kr. Årets skatt har inte visats och avräkning medges därför med skäligt belopp, dvs. högst hälften av den svenska skatten. Eftersom den beräknade skatten är lägre medges avräkning med den beräknade skatten. Av den beräknade skatten kan 1 000 kr inte avräknas eftersom den inte ryms inom den svenska avkastningsskatten. Den kan beaktas under kommande år.

Denna styrsignal ersätter Skatteverkets skrivelse från den 13 december 2001 med dnr 12033-01/110.