Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Lotteriskatt, spelområde

Datum: 2004-12-07

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
130 673214-04/111
1 Sammanfattning

Anläggning såsom restaurang, nöjespark eller liknande där spel bedrivs i skilda rum eller avdelningar utgör ett spelområde. Om det i en nöjespark spelas roulett, kortspel eller tärningsspel såväl i själva parken som i en i parken belägen restaurang anses det förekomma endast ett spelområde.

När det gäller en restaurangkedja utgör däremot varje i kedjan ingående restaurang ett spelområde. Skatten ska i dessa fall beräknas med utgångspunkt i den rätt till spel som varje restaurang har.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit hur ett spelområde ska definieras i exempelvis restaurang, nöjespark eller liknande anläggning när spel bedrivs i skilda rum eller avdelningar.

3 Gällande rätt m.m.

Av 10 § lotterilagen (1994:1000, LL) framgår att tillstånd att anordna ett lotteri får lämnas endast om det kan antas att verksamheten kommer att bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt samt enligt meddelade föreskrifter, villkor och bestämmelser.

Enligt 11 § första stycket LL skall tillstånd att anordna lotteri avse en viss tid och ett visst område där lotteriverksamheten får bedrivas. Om det inte finns särskilda skäl till annat, skall området utgöras av det område där den sammanslutning som söker tillstånd huvudsakligen är verksam.

Av Skatteverkets allmänna råd om spelskatt SKV A 2004:9 framgår bl.a. att varje spelplan är att anse som ett spelbord. Ett dubbelbord med två spelplaner beskattas därför som två spelbord om spel någon dag i månaden får bedrivas på båda spelplanerna samtidigt.

4 Skatteverkets bedömning

Tillstånd meddelas enligt 11 § LL för ett visst område (spelområde) och innebär att antalet spelbord beräknas per spelområde. Har innehavaren två tillstånd rörande området beräknas skatten ändå som om ett tillstånd förelåg.

Anläggning såsom restaurang, nöjespark eller liknande där spel bedrivs i skilda rum eller avdelningar utgör ett spelområde. Spelas roulett, kortspel eller tärningsspel i en nöjespark såväl i själva parken som i en i parken belägen restaurang anses normalt endast ett spelområde förekomma.

När det gäller en restaurangkedja utgör däremot varje i kedjan ingående restaurang ett spelområde. Skatten beräknas i detta fall med utgångspunkt i den rätt till spel som varje restaurang innehar.