Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Fråga om en köpeskillingsfordran vid inkråmsöverlåtelse är en kapitaltillgång eller ej

Datum: 2004-12-21

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
130 718673-04/111

1 Sammanfattning

Ett aktiebolags fordran på köpeskilling vid en inkråmsöverlåtelse är alltid en kapitaltillgång.

2 Frågeställning

Ett aktiebolag har i slutet av 1999 avyttrat en verksamhetsgren genom inkråmsavyttring till ett utomstående företag. Köpeskillingen på 4 000 000 kr ska erläggas enligt följande:

  • 250 000 kr vid avtalstidpunkten
  • 250 000 kr den 31/3 2000
  • 1 750 000 kr 36 månader efter avtalets undertecknande
  • 1 750 000 kr 48 månader efter avtalets undertecknande

Frågan är om den fordran som säljaren får genom överlåtelsen är en kapitaltillgång eller ej.

3 Gällande rätt

Enligt 14 kap. 2 § inkomstskattelagen ska resultatet av näringsverksamhet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet enligt lagen. Sådana särskilda föreskrifter finns för kapitalvinster och kapitalförluster. För dessa gäller som huvudregel enl. 44 kap. 26 § IL att vinster ska tas upp som intäkt när tillgången avyttras och förluster när förlusten är definitiv.

Med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget näringsverksamhet avses enligt 25 kap. 3 § IL vinst och förlust vid avyttring av kapitaltillgångar. Med kapitaltillgångar avses andra tillgångar i näringsverksamheten än

  • lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar
  • inventarier, och
  • patent och andra sådana rättigheter som räknas upp i 18 kap. 1 § andra stycket 1 även om de inte förvärvats från någon annan.

Enligt prop. 1999/2000:2 del 2 s. 169 och s. 326 ska en fordran på grund av avyttring av inventarier räknas till näringsverksamheten, men vinsten vid en avyttring av en sådan fordran kapitalvinstbeskattas.

Det bör noteras att i samband med att termen realisationsvinst ändrades till kapitalvinst vid tillkomsten av IL ändrades också definitionen. Därför är äldre rättpraxis inte längre fullt ut tillämpbar när det gäller att särskilja kapitaltillgångar från andra tillgångar.

4 Skatteverkets bedömning

Endast i det fall en fordran antingen utgör en kundfordran eller en lagertillgång är reglerna om beräkningen av resultatet enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed tillämpliga.

En inkråmsöverlåtelse kan omfatta såväl materiella som immateriella och finansiella tillgångar. Normalt utgör fordran vid försäljning av varor och tjänster kundfordringar. En inkråmsöverlåtelse är dock ingen normal försäljning i den löpande verksamheten och fordran torde liksom fordran vid försäljning av inventarier inte omfattas av begreppet kundfordringar, även om den innefattar en överlåtelse av varulagret. Ej heller torde den fordran som uppkommer vid en inkråmsöverlåtelse kunna utgöra en lagertillgång.

Enligt skatteverkets mening är därför en fordran på köpeskilling vid en inkråmsöverlåtelse alltid en kapitaltillgång. Det innebär att vinst eller förlust på en sådan fordran beskattas enligt bestämmelserna för kapitalvinster och kapitalförluster. Detta gäller oavsett kredittid och övriga villkor för fordringen.