Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Pokerspel som anordnas för allmänheten - lotteri eller inkomstgivande verksamhet?

Datum: 2005-01-31

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
130 19427-05/111
1 Sammanfattning

Pokerspel som anordnas för allmänheten utgör lotteri i lotterilagens mening. Vinster i pokerspel av det slaget som anordnas inom EU/EES inkomstbeskattas därmed inte. Vinster i pokerspel som anordnas utom EU/EES beskattas som inkomst av kapital.

2. Bakgrund och frågeställning

Det har på senare år blivit populärt att anordna pokerspel för allmänheten. Inte minst finns det många spel på Internet. I Sverige anordnas Poker-SM på statliga kasinon. Det är inte ovanligt att spelare lägger mycket tid och pengar på sitt pokerspel. Det finns spelare som upparbetat en stor skicklighet och som har vunnit stora summor pengar. Detta har väckt frågan om vinster i pokerspel som anordnas för allmänheten kan inkomstbeskattas och i så fall i vilket inkomstslag.

När det gäller spel som inte anordnats för allmänheten har vinst vid kortspel enligt gammal praxis (RÅ 1947 Fi 859) beskattats som tillfällig förvärvsverksamhet, vilket torde innebära att motsvarande vinst numera skulle beskattas som inkomst av tjänst. Däremot torde pokerspel inte kunna utgöra inkomst av näringsverksamhet då det enbart utförs för egen räkning (jfr RÅ 81 1:4 m.fl. rättsfall om värdepappersrörelse för egen räkning, och RÅ 1986 ref. 87 - likartad tillämpning beträffande spel).

3. Gällande rätt m.m.

Inkomstskattelagen

Enligt 8 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är vinster i svenska lotterier fria från inkomstskatt.

Enligt 42 kap. 25 § IL är vinst i utländskt lotteri skattepliktigt som inkomst av kapital om vinsten överstiger 100 kr.

Utgifter för att delta i svenska och utländska lotterier får enligt 42 kap. 25 § IL inte dras av.

Enligt 10 kap. 1 § IL avses med tjänst anställning, uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. Som inkomst av tjänst beskattas exempelvis vinster i pristävlingar och liknande i den mån de inte bedöms som lotteri. De anses då utgöra ersättning för en om än i vissa fall liten prestation, t.ex. vinst i en slogantävling. Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomstskattepliktiga inkomster dras av som kostnad enligt 12 kap. 1 § IL.

Lotterilagen

Lotterilagen (1994:1000) är en ramlagstiftning som tillämpas på lotterier som anordnas för allmänheten. Vad som är lotteri framgår av 3 § lotterilagen. Där anges att bl.a. kortspel är lotteri. Lotteriinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lotterilagen.

Spelskattelagen

Enligt 1 § lagen (1972:820) om skatt på spel ska spelskatt betalas för sådana roulettspel, inklusive kortspel och tärningsspel, som kräver tillstånd enligt lotterilagen. De enda som kan få sådant tillstånd är de s.k. restaurangkasinospelen, vilka följaktligen är de enda som är skattskyldiga enligt lagen.

De roulettspel som anordnas på de statliga kasinona (Casino Cosmopol som är en del av Svenska Spel) faller utanför tillståndsgivningen i lotterilagen. Kasinoverksamheten regleras i stället i kasinolagen (1999:355).

Lotteriskattelagen

Enligt 1 § lagen (1991:1482) om lotteriskatt ska lotteriskatt betalas för svenskt lotteri och även för vissa utländska lotterier där deltagandet sker via en svensk trav- eller galopporganisation. Av 1 a § framgår att lotteriskatt inte ska betalas för sådana lotterier som räknas upp där - bl.a. lotterier som beskattas enligt spelskattelagen och lotterier och spel enligt kasinolagen. Även Svenska Spel och Bingolotto undantas på grund av att de är sammanslutningar med välgörande ändamål. Mot bakgrund av de undantag som görs i 1 a § finns det för närvarande endast en skattskyldig enligt lotteriskattelagen, nämligen ATG (AB Trav och galopp).

Övriga tillåtna lotterier faller in under något av undantagen. Otillåtna svenska lotterier som anordnas för allmänheten har av hävd inte beskattats enligt lotteriskattelagen.

" Lindmandomen"

EG-domstolen har i mål C-42/02, meddelad den 13 november 2003, förklarat att artikel 49 EG utgör hinder mot att ett medlemsland inkomstbeskattar vinster i utländska lotterier när man samtidigt inte inkomstbeskattar vinster på inhemska lotterier.

Med anledning av nämnda dom är bestämmelsen om beskattning av utländska lotterier (42 kap. 25 § IL) föremål för översyn i Finansdepartementet. I avvaktan på att ny lagstiftning införs har Skatteverket i skrivelse 2004-03-30, dnr 130 281559-04/113, uttalat att bestämmelsen inte ska äga tillämpning på vinster i lotterier som tillhandahålls inom ett EU/EES-land.

4. Skatteverkets bedömning

Till inkomstslaget tjänst hör annan inkomstgivande verksamhet (än anställning och uppdrag) av varaktig eller tillfällig natur. Från denna huvudregel finns undantag i 8 kap. och 11 kap. IL. Avgörande för frågan om vinster i pokerspel kan inkomstbeskattas är om pokerspel är att anse som lotteri i lotterilagens mening och därmed är undantaget från inkomstskatt enligt 8 kap. 3 § IL.

Enligt Lotteriinspektionen, som är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotteriverksamhet, är pokerspel ett hasardartat kortspel som, om det anordnas för allmänheten, bedöms som lotteri.

Skatteverket anser mot den bakgrunden att vinster i pokerspel som anordnas för allmänheten är att se som lotterivinster. Vinster i lotterier som anordnas i Sverige eller inom övriga EU/EES kan inte inkomstbeskattas. Vinster i utländska lotterier beskattas som inkomst av kapital om vinsten överstiger 100 kr. Utgifter för att delta i lotterier är aldrig avdragsgilla.

I stället är utgångspunkten att eventuell beskattning av pokerspel sker i form av spel- och lotteriskatter som påförs anordnaren. När det gäller Poker-SM, som anordnas på svenska statliga kasinon, bedöms detta vara ett lotteri enligt lotterilagen och i princip skattepliktigt enligt lotteriskattelagen. Lotteriskattelagen undantar dock verksamhet som faller under kasinolagen från lotteriskatt. De svenska statliga kasinona betalar i stället sitt överskott till statskassan enligt särskilt avtal.