Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets tillämpningsinformation till ställningstagande  2005-10-10 om "Handel med elcertifikat och liknande rättigheter"

Ställningstagandet med Dnr: 130 472941-05/111

Handel med elcertifikat och liknande rättigheter utgör sådana omsättningar som är skattepliktiga enligt 3 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och omsättningsland för dessa tillhandahållanden ska avgöras utifrån 5 kap. 7 § ML.

Denna skrivelse ersätter delvis skrivelse från 2003-05-26 med dnr 4285-03/100.(se dnr 131 472941-05/111).

Vid kontroll bör åtgärder, som föranleds av nämnda styrsignal, vara framåtsyftande. Beslut på initiativ av Skatteverket ska därför, i normalfallet, inte avse omsättning under redovisningsperioder före 2005-11-01.

I de fall en skattskyldig begär omprövning begränsas rätten till avdrag för ingående skatt bakåt i tiden av bestämmelserna i 21 kap. 4§ skattebetalningslagen (1997:483). Detta innebär att begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut. Med beskattningsår avses det kalenderår som närmast föregått taxeringsåret, eller om räkenskapsåret inte sammanfaller med kalenderåret (brutet räkenskapsår), det räkenskapsår som utgått närmast före taxeringsåret. Under år 2005 kan omprövning begäras för beskattningsår som gått ut under 1999, t.ex. 1 juli 1998 – 30 juni 1999.

En grundförutsättning för avdragsrätt är att utgående skatt redovisas för perioderna i fråga.