På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värde-sättningen vid 2003 och senare års särskilda fastighetstaxeringar
RSV 2002:16
Fastighetstaxering
Utkom från trycket den 20 december 2002
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxe-ringsförordningen (1993:1199) följande allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värderingen vid 2003 och senare års särskilda fastighetstaxeringar.

Byggkostnader
   Av 9 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår att riktvärde för hyreshus skall bestämmas för skilda förhållanden för bl.a. värdefaktorn ålder. Av lagrummet framgår vidare att värdeåret bestäms med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattningen av till- och ombyggnader samt tidpunkten för dessa.

Allmänna råd:
   Vid beräkningen av värdeår bör följande nybyggnadskostnader för 2002 användas.
   Vid jämkning av värdeåret med hänsyn till om- eller tillbyggnad kan nybyggnadskostnader för år 2002 uppskattas enligt följande.
   Nybyggnadskostnader för hyreshus per kvm boarea
och lokalarea: 11 000
   Nybyggnadskostnader per kvm bruksarea för
a) produktionslokaler: 7 100
b) industrikontor: 9 800
c) lager m.m.: 6 000

Omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader
(IO-tabell)
   Av 1 kap. 15 § sista stycket fastighetstaxeringsförordningen framgår att en tabell för omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader (IO-tabell) skall utformas och värdefaktorn ålder klassindelas på sätt anges i bilaga 10 till förordningen. Av bilaga 10 framgår att omräkning av faktiska byggkostnader skall ske till 1998 års kostnadsnivå.

Allmänna råd:
   Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2002 till 1998 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,88 tillämpas.

Omräkningstal för övriga byggnader (byggnadskategori 60)
   Av Riksskatteverkets rekommendationer m.m.¹ (RSV S 1997:12) om riktvärden samt om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 1998 års allmänna fastighetstaxering, avsnitt 11.2.5, framgår att beräkning av basvärde för ekonomibyggnader, byggnadskategori 60, sker genom att en återanskaffningskostnad beräknad i 1996 års kostnadsnivå multipliceras med en nedräkningsfaktor.

Allmänna råd:
Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2002 till 1996 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,84 tillämpas.

 

¹Riksskatteverkets rekommendationer m.m. benämns fr.o.m. år 2001 Riksskatteverkets allmänna råd.
___________
   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års särskilda fastighetstaxering.