Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Biolin Medical AB mot aktier i MediTeam Dental AB¹
RSV 2002:34
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 8 november 2002
  Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Biolin Medical AB mot aktier i MediTeam Dental AB.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Allmänna råd:
Avyttringspriset för en aktie i Biolin Medical AB bör beräknas till 67 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i MediTeam Dental AB, som erhållits som ersättning för aktier i Biolin Medical AB, bör beräknas till 6,70 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2002:25.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.