Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Biolin Medical AB mot aktier i MediTeam Dental AB1
RSV M
2002:25
Erbjudandet
   MediTeam Dental AB (MediTeam) har uppgett följande.
   Styrelsen i MediTeam offentliggjorde den 28 januari 2002 ett erbjudande riktat till aktieägarna i Biolin Medical AB (Biolin).
   För varje aktie i Biolin erhölls tio nyemitterade aktier i MediTeam.
   Inget courtage skulle betalas.
   Anmälan skulle ske under tiden den 15 april - 7 maj 2002.

Villkor
   Som villkor för erbjudandet gällde bland annat att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att MediTeam blev ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Biolin.
   Den 8 maj 2002 offentliggjorde MediTeam att samtliga villkor för erbjudandet var uppfyllda den 7 maj 2002.

Skatteregler
   Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den tillbytta egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsutgift för den egendom man fått.
   Försäljningspriset för aktier i Biolin bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier man fått i MediTeam. Värderingen bör ske vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal.
   I detta fall var samtliga villkor uppfyllda den 7 maj 2002 och avtalet blir därför bindande mellan parterna denna dag.
   Även anskaffningsutgiften för erhållna aktier i MediTeam bör bestämmas med ledning av aktiernas marknadsvärde den 7 maj 2002.

Beräkningen
   Försäljningspriset för en aktie i Biolin bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för en aktie i MediTeam den 7 maj 2002. Denna kurs var 6,70 kr.
   Eftersom man för varje aktie i Biolin fick tio aktier i MediTeam bör försäljningspriset för en aktie i Biolin beräknas till 10 x 6,70 = 67,00 kr.
   Anskaffningsutgiften för en aktie i MediTeam som förvärvats genom bytet bör bestämmas till 6,70 kr.

Andelsbytesregler
   MediTeam har uppgett att reglerna om uppskovsgrundande andelsbyten är tillämpliga. Det innebär att försäljningen av aktierna i Biolin ska deklareras, men att man kan ansöka om uppskov med beskattningen på blankett K4B. Om aktierna är kvalificerade används blankett K4C. Juridska personer använder blankett N4.
   Eftersom aktierna inte är marknadsnoterade är den s.k. strukturregeln inte tillämplig och man kan inte föra över den gamla anskaffningsutgiften till de nya aktierna.

Namnbyte
   Den 16 oktober 2002 bytte MediTeam namn till Biolin AB.

1Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift, se RSV 2002:34.