Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om beräkning av nettoförsäljningsvärden för hästar i jordbruk;¹
SKV A 2004:40
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 17 december 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om nettoförsäljningsvärden² för lager av hästar³ i jordbruk.
   Enligt 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) anses djur i bl.a. jordbruk alltid som lagertillgångar. Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften4. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde.

Allmänna råd:
   Nettoförsäljningsvärdet per häst vid olika ålder bör bestämmas till följande belopp.

Draghästar 
Åldersklasskr
Yngre hästar (4-15 år)12 000
Äldre hästar (över 15 år)9 000
  
Unghästar 
Åldersklasskr
Föl4 800
Ettåringar6 600
Tvååringar9 600
Treåringar12 000
___________

   Dessa allmänna råd tillämpas vid 2005 års taxering.

¹Beträffande andra djur än hästar i jordbruk, se SKVFS 2004:34. Beträffande 2004 års taxering, se RSFS 2003:42.
²I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.
³Gäller inte tävlings- eller ridhästar.
4Åttiofem procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar är i år högre än nettoförsäljningsvärdet.