Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter


om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk att tillämpas vid 2005 års taxering

;¹
  
SKVFS 2004:34
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 17 december 2004
  
beslutade den 13 december 2004.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att produktionskostnaden² för djur³ enligt 17 kap. 5 § inkomstskattelagen skall beräknas enligt följande.

Nötkreatur

Mjölkkor, dikor och amkor
Produktionsutgiften per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kgkr
4006 550
5006 800
6007 050
7007 300
Ungnöt (kvigor och kvigkalvar)
Produktionsutgiften per djur vid olika ålder
Åldersklasskr
Under 1 år2 100
1-2 år4 500
Över 2 år6 800
Gödnöt
Produktionsutgiften för gödnöt

10 kr per kg levande vikt

Svin

Avelssvin
Produktionsutgiften för galtar och suggor (gyltor)

  2 100 kr per djur

Smågrisar och gödsvin
Produktionsutgiften per djur efter åldersklass

Åldersklasskr
Smågrisar under 2 månader320
Gödsvin 2-4 månader440
Gödsvin 4-6 månader640
Gödsvin över 6 månader810
 

Får

Baggar och tackor
Produktionsutgiften per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kgkr
30380
50390
70400
90410
___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas vid 2005 års taxering.

¹ Beträffande 2004 års taxering, se RSFS 2003:42.
² I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.
³ Beträffande nettoförsäljningsvärden för hästar, se SKV A 2004:40.