Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen år 2006 av aktier i Modern Times Group MTG AB mot aktier i Metro International S.A.

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 18 augusti 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:21
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen år 2006 av aktier i Modern Times Group MTG AB mot aktier i Metro International S.A. ¹

Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.

Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL försäljning byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Enligt 44 kap. 13 § IL skall kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan

-    ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

-    omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

I rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 ansåg Regeringsrätten att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte var av samma slag som övriga aktier i bolaget samt att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna skall fördelas mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier med utgångspunkt i marknadsvärdena vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Allmänna råd:
Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i Modern Times Group MTG AB bör 94,7 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 5,3 procent till inlösenaktien.

Varje aktie av serie A eller B i Modern Times Group MTG AB som har lösts in mot likvid i aktier i Metro International S.A. bör anses avyttrad för 19,46 kr.

Varje aktie av serie A i Metro International S.A. som har erhållits genom inlösen bör anses anskaffad för 9 kr och varje aktie av serie B som har erhållits genom inlösen bör anses anskaffad för 9,40 kr.
___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:13.