Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen år 2006 av aktier i Modern Times Group MTG AB mot aktier i Metro International S.A.

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:13

Erbjudandet
Modern Times Group MTG AB (MTG) har uppgett följande.

Årsstämman i MTG beslutade den 10 maj 2006 om en aktiesplit 2:1 i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning varvid de som på avstämningsdagen den 30 juni 2006 var aktieägare i MTG för varje innehavd aktie i MTG erhöll en ordinarie aktie och en inlösenaktie. ¹

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, beslutade årsstämman dessutom att samtidigt med inlösenförfarandet återställa bolagets aktiekapital genom att  genomföra en fondemission utan utgivande av nya aktier.  

Både nedsättningen av aktiekapitalet och fondemissionen i MTG registrerades av Bolagsverket den 18 juli 2006.

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den 4 - 21 juli 2006, varefter dessa automatiskt löstes in mot likvid i form av aktier i Metro International S.A. (Metro). För varje aktie i MTG som löstes in erhölls 0,7 A-aktier och 1,4 B-aktier i Metro.  
 
Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier
Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna. 

Aktierna i MTG,  såväl A- som B-aktierna, är marknadsnoterade. Handeln med A-aktier i MTG är dock av liten omfattning, varför kurserna inte ger någon rättvisande bild avseende aktiernas värdeminskning till följd av aktieuppdelningen. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften bör därför, både för A- och B-aktier, kursförändringen för B-aktierna ligga till grund för beräkningarna.

Sista dag för handel med aktier före split och avskiljande av inlösenaktier var den 27 juni 2006. Den lägsta betalkursen för B-aktierna i MTG var denna dag 350,50 kr.  

Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var marknads-noterade från och med den 4 juli 2006. Medianen av den lägsta betalkursen för B-inlösenaktierna under de fem första dagarna av handel var 18,60 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för A-aktier och B-aktier i MTG bör därför (18,60 : 350,50 =) 5,3 procent hänföras till inlösenaktierna och 94,7 procent till kvarvarande aktier.

Skatteregler för inlösen
När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En  kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta aktierna. De inlösta aktierna anses sålda för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte.

De tillbytta aktierna anses anskaffade för värdet av de aktier man har löst in. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.

Försäljningspris för inlösta aktier i MTG
Värderingen av de inlösta aktierna sker med utgångspunkt i värdet den dag då överlåtelsen blir definitiv. Eftersom handel med inlösenaktier kunde ske fram till och med den 21 juli 2006 får detta datum anses vara den dag då överlåtelsen blev definitiv.

Försäljningspriset för aktier i MTG bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för de aktier som erhölls som betalning. Lägsta noterade betalkurs för aktier i Metro var den 21 juli 2006 9 kr för A-aktier och 9,40 kr för B-aktier. Försäljningspriset för en aktie i MTG bör därför beräknas till (0,7 x 9 + 1,4 x 9,40 =) 19,46 kr.

Anskaffningsutgift för erhållna aktier i Metro
Varje A-aktie i Metro som förvärvats genom inlösen får anses förvärvad för 9 kr och varje B-aktie i Metro som förvärvats genom inlösen får anses förvärvad för 9,40 kr.

 Exempel
Om anskaffningsutgiften för en A- eller B-aktie i MTG var 100 kr ska (100 x 0,053 =) 5,30 kr hänföras till inlösenaktien och 94,70 kr till den ordinarie aktien. Löses inlösenaktien in uppkommer en kapitalvinst på (19,46 - 5,30 kr =) 14,16 kr.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenaktier, se SKV A 2006:21.