Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Skandia AB mot aktier i Old Mutual plc

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 24 november 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:27
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Skandia AB mot aktier i Old Mutual plc. ¹

 Av 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan
- ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och
- omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Anmälan den 26 januari 2006 eller tidigare
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i Skandia AB beräknas till 55,14 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Old Mutual plc som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 24,40 kr.

Anmälan den 27 januari - 14 mars 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i Skandia AB, om inte annat visas, beräknas till 58,35 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Old Mutual plc som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 25,82 kr.
___________
Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:18.