Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Skandia AB mot aktier i Old Mutual plc

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:18

Observera att meddelandet till den del det avser byte av aktier i Skandia AB (Skandia) mot aktier i Old Mutual plc (Old Mutual) endast gäller juridiska personers (med undantag för dödsbon) deklaration. Fysiska personer och dödsbon använder sig, vid andelsbyten, av framskjuten beskattning. ¹

I erbjudandet ingick förutom byte av Skandiaaktier mot Old Mutualaktier även avyttring av Skandiaaktier mot kontanter. Hur en sådan avyttring ska redovisas framgår nedan under rubriken Deklarationen 2007.

 

Erbjudandet

Old Mutual har uppgett följande.
Den 2 september 2005 offentliggjordes ett erbjudande till aktieägarna i Skandia avseende förvärv av samtliga utestående aktier i Skandia.

För 39,3 procent av det totala antalet aktier i Skandia erbjöds 42 kr i kontant ersättning för varje aktie i Skandia.

För återstående 60,7 procent av det totala antalet aktier i Skandia erbjöds 2,260 nyemitterade aktier i Old Mutual för varje aktie i Skandia.

Extra bolagsstämma i Old Mutual den 14 november 2005 fattade nödvändiga beslut om nyemission av aktier i Old Mutual.

Om det totala antalet Skandiaaktier som överläts enligt erbjudandet multiplicerat med den procentuella andel av Skandiaaktierna som överläts mot Old Mutualaktier, medförde att överlåtna aktier inte uppgick till ett heltal avrundades antalet Skandiaaktier uppåt till närmaste högre heltal.

Anmälan om accepterande av erbjudandet skulle ske under perioden den 17 oktober - 21 november 2005. De aktieägare som accepterade erbjudandet hade rätt att återkalla gjord accept så länge erbjudandet var villkorat. Old Mutual förbehöll sig rätten att förlänga anmälningstiden.

Inget courtage utgick.

 

Villkor

Som villkor för erbjudandet gällde bland annat att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Old Mutual blev ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Skandia beräknat efter full utspädning. Old Mutual förbehöll sig dock rätten att helt eller delvis frånfalla detta och övriga villkor.

Old Mutual meddelade den 14 november 2005 att anmälningsperioden förlängts till och med den 16 december 2005. Vidare meddelade bolaget den 1 december 2005 att villkoret för lägsta anslutning hade ändrats från 90 procent till mer än 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Skandia beräknat efter full utspädning. Den 20 december 2005 förlängdes anmälningsperioden till och med den 12 januari, den 16 januari 2006 förlängdes anmälningsperioden till och med den 23 januari och den 25 januari förlängdes anmälningsperioden till och med den 26 januari 2006. Erbjudandet om att återkalla anmälan gällde samtliga dessa förlängda anmälningsperioder.

Old Mutual meddelade den 26 januari 2006 att samtliga villkor för erbjudandet var uppfylla och att erbjudandet denna dag var ovillkorat. Vid samma tidpunkt meddelades dessutom att anmälningsperioden hade förlängts till och med den 9 februari 2006. Den 8 februari 2006 meddelade Old Mutual att erbjudandet hade förlängts ytterligare, till och med den 14 mars 2006. 

Old Mutual meddelade det 16 mars att erbjudandet var stängt.

 

Skatteregler

När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.
Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

 

Beräkningar

Anmälan den 26 januari 2006 eller tidigare

Old Mutual meddelade den 26 januari 2006 att bolaget hade beslutat fullfölja erbjudandet. De aktieägare i Skandia som accepterade erbjudandet under anmälningsperioden till och med den 26 januari 2006 anses därför ha sålt sina aktier denna dag.

Aktierna i Old Mutual var vid denna tidpunkt inte noterade vid Stockholmsbörsen. Aktierna var däremot noterade vid Londonbörsen. Den 26 januari 2006 uppgick lägsta betalkurs för aktierna i Old Mutual till 180,5 pence. Valutakursen denna dag för 1 GBP var 13,52 kr. Lägsta betalkurs blir efter omräkning (1,805 x 13,52 =) 24,40 kr. Varje aktie i Skandia, där aktier i Old Mutual utgjort ersättning, bör anses såld för (2,26 x 24,40 =) 55,14 kr.

Varje aktie i Old Mutual som förvärvats genom bytet får anses köpt för 24,40 kr.

 

Anmälan den 27 januari - 14  mars 2006

De aktieägare som accepterade erbjudandet under denna period hade inte rätt att återkalla sin anmälan. De blev följaktligen bundna av avtalet den dag anmälan gjordes.

Om man inte kan visa vilken dag det skedde får man använda ett uppskattat värde. Vid denna värdering bör man utgå ifrån medianen av den lägsta betalkursen för aktier i Old Mutual under den aktuella förlängningsperioden. Aktierna i Old Mutual noterades vid Stockholmsbörsen den 2 februari 2006. Det innebär att aktierna inte var noterade vid Stockholmsbörsen för hela anmälningsperioden. Aktierna var däremot noterade vid Londonbörsen under hela denna period. Skatteverket anser därför att vid beräkningen av medianvärdet ska noteringskursen vid Londonbörsen för hela anmälningsperioden användas. Denna kurs uppgick till 186 pence. Valutakursen den dag för vilken mediankursen beräknats var för 1 GBP 13,88 kr. Lägsta betalkurs blir efter omräkning (1,86 x 13,88 =) 25,82 kr.

Varje aktie i Skandia som bytts bort under anmälningsperioden den 27 januari - 14 mars 2006 får, om inte annat visas, anses såld för (2,26 x 25,82 =) 58,35 kr.

Varje aktie i Old Mutual som förvärvats genom detta byte får, om inte annat visas, anses köpt för 25,82 kr.   

 

Deklarationen 2007

Old Mutual har uppgett att reglerna om uppskov med beskattningen vid andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall ska fysiska personers och dödsbons vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning till den del den avser ersättning i form av aktier i Old Mutual. I praktiken innebär detta att erhållna aktier i Old Mutual övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i Skandia.

De aktier som sålts mot kontant ersättning om 42 kr per Skandiaaktie ska deklareras på vanligt sätt i 2007 års deklaration (se exempel nedan). Detta gäller oavsett om säljaren är en fysisk eller juridisk person.

Juridiska personer (med undantag för dödsbon) kan vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen av den del av vinsten som avser ersättning i form av aktier i Old Mutual. Sådant uppskov är inte möjligt om andelsbytet medfört förlust utan förlusten ska då dras av direkt.

 

Exempel

Aktieägare A, som är en fysisk person, hade före erbjudandet 1 000 aktier i Skandia. Han accepterar baserbjudandet vilket innebär att 393 aktier i Skandia säljs för 42 kr per aktie, total ersättning 16 506 kr och 607 aktier i Skandia byts mot 1 371,82 aktier i Old Mutual. Överskjutande 0,82 aktier i Old Mutual säljs varför kontant ersättning även utbetalas för denna del. .

Anskaffningsutgiften för 1 000 aktier i Skandia antas uppgå till 20 000 kr. Av detta belopp ska (0,393 x 20 000 =) 7 860 kr användas vid beräkning av kapitalvinsten för de aktier som sålts mot kontantersättning. Kapitalvinsten för sålda Skandiaaktier som ska redovisas vid 2007 års taxering uppgår då till (16 506 - 7 860 =) 8 646 kr.

Återstående anskaffningsutgift på (20 000 - 7 860 =) 12 140 kr övergår till de tillbytta aktierna Old Mutual. Kapitalvinstberäkning för dessa görs när Old Mutualaktierna säljs. Försäljningen av 0,82 aktier i Old Mutual ska redovisas vid 2007 års taxering.

 
¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbytet, se SKV A 2006:27.