Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 28 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:39
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB. ¹

Av 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan

- ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

- omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

I 48 a kap. IL finns bestämmelser för fysiska personer om framskjuten beskattning vid andelsbyten.

Allmänna råd:

Anmälan den 16 juni — 7 juli 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i JC AB beräknas till 40,34 kr.

För teckningsoptionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB bör avyttringspriset för en teckningsoption i JC AB beräknas till 35,62 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i RNB RETAIL AND BRANDS AB som erhållits på grund av bytet av aktier eller teckningsoptioner i JC AB bör beräknas till 45,60 kr.

 
Anmälan den 13 juli — 4 augusti 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i JC AB, om inte annat visas, beräknas till 36,80 kr.

För teckningsoptionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB bör avyttringspriset för en teckningsoption i JC AB, om inte annat visas, beräknas till 33,71 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i RNB RETAIL AND BRANDS AB som erhållits på grund av bytet av aktier eller teckningsoptioner i JC AB bör, om inte annat visas, beräknas till 41,60 kr.

Anmälan den 9 augusti — 1 september 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i JC AB, om inte annat visas, beräknas till 38,57 kr.

För teckningsoptionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB bör avyttringspriset för en teckningsoption i JC AB, om inte annat visas, beräknas till 34,67 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i RNB RETAIL AND BRANDS AB som erhållits på grund av bytet av aktier eller teckningsoptioner i JC AB bör, om inte annat visas, beräknas till 43,60 kr.

Anmälan den 6 — 22 september 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i JC AB, om inte annat visas, beräknas till 43,79 kr.

För teckningsoptionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB bör avyttringspriset för en teckningsoption i JC AB, om inte annat visas, beräknas till 37,49 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i RNB RETAIL AND BRANDS AB som erhållits på grund av bytet av aktier eller teckningsoptioner i JC AB bör, om inte annat visas, beräknas till 49,50 kr.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:29.