Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Matteus AB mot aktier i NH Nordiska Holding AB år 2001¹
RSV 2001:38
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Matteus AB mot aktier i NH Nordiska Holding AB år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Allmänna råd:
Accept den 11 juni 2001 eller tidigare:
   Avyttringspriset för en aktie i Matteus AB bör beräknas till 18 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i NH Nordiska Holding AB som erhållits på grund av aktieinnehav i Matteus AB bör beräknas till 14,40 kr.
Accept den 12 juni - 27 juli 2001:
   Avyttringspriset för en aktie i Matteus AB bör, för det fall dag för accept inte kan visas, beräknas till 14,87 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i NH Nordiska Holding AB som erhållits på grund av aktieinnehav i Matteus AB bör, för det fall dag för accept inte kan visas, beräknas till 11,90 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:28.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.