Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Matteus AB mot aktier i NH Nordiska Holding AB¹
RSV M 2001:28

Erbjudandet    
NH Nordiska Holding AB (Nordiska) har uppgett följande.  Styrelserna för Nordiska och Matteus AB (Matteus) offentliggjorde den 10 april 2001 ett samgående mellan de båda bolagen. Samgåendet skulle ske genom att Nordiska erbjöd följande:    

Varje aktie i Matteus kunde bytas mot 1,25 nyemitterade aktier i Nordiska, varje optionsrätt TO1 utgiven av Matteus mot 0,20 kronor kontant och varje optionsrätt TO2 utgiven av Matteus mot 0,50 kronor kontant.    

De nyemitterade aktierna i Nordiska skulle berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2001. Överskjutande aktieandelar skulle sammanläggas och säljas centralt, varefter varje aktieägare skulle erhålla sin andel av den totala försäljningslikviden. Inget courtage skulle utgå.    

Anmälan om accepterande av erbjudandet skulle ske under perioden den 18 maj - 8 juni 2001.

Villkor    
Som villkor för erbjudandet gällde att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Nordiska blev ägare till minst 90 procent av aktierna i Matteus. Nordiska förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.

   Dessutom gällde som villkor att förvärvet, innan offentliggörande av att erbjudandet fullföljs skedde, inte helt eller delvis omöjliggjordes eller väsentligen försvårades till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller andra omständigheter utanför Nordiskas kontroll.    

Slutligen gällde som villkor även att alla erforderliga tillstånd från myndigheter erhölls.    

Måndagen den 11 juni 2001 offentliggjorde Nordiska att de ställda villkoren var uppfyllda och att några villkor för erbjudandets fullföljande inte kvarstod. Vidare beslöts att, såsom erbjudandet slutligen kom att utformas, förlänga anmälningsperioden t.o.m. den 27 juli 2001.

Skatteregler    
Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsutgift för den egendom som har erhållits.    

Försäljningspriset för aktier i Matteus bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier som har erhållits i Nordiska. Värderingen bör ske vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal. Bindande avtal bör, för dem som hade accepterat erbjudandet den 11 juni 2001 eller tidigare, anses ha uppkommit i och med att Nordiska vid denna tidpunkt, offentliggjorde beslutet att fullfölja erbjudandet. För dem som accepterade erbjudandet efter denna tidpunkt bör bindande avtal anses ha uppstått i samband med accepten.   

 Även anskaffningsutgiften för erhållna aktier i Nordiska bör bestämmas med ledning av aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.    

Nordiska har upplyst om att förutsättningarna för tillämpning av reglerna om andelsbyten är uppfyllda. Detta innebär följande.   

 Vid 2002 års taxering finns för fysiska personer två olika system för hantering av den kapitalvinst/förlust som uppstår vid andelsbyte avseende marknadsnoterade aktier. Dels finns fortfarande möjlighet att på blankett K4B ansöka om uppskov med beskattningen av eventuell vinst eller att ta upp uppkommen vinst till beskattning/yrka avdrag för förlust. Dels har föreslagits en nyinförd möjlighet att, utan beskattning, på blankett K4B, föra över anskaffningsutgiften för de utbytta aktierna till de nyförvärvade (begäran om framskjuten beskattning). Detta gäller både vid vinst och förlust. Någon kapitalvinstberäkning avseende aktierna i Matteus behöver då inte göras.

Beräkningen   
 Försäljningspriset för aktie i Matteus bör, för aktieägare som accepterade erbjudandet den 11 juni 2001 eller tidigare, beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktie i Nordiska vid tidpunkten för offentliggörandet att villkoren för erbjudandet hade uppfyllts. Denna dag, den 11 juni 2001, var den lägsta betalkursen för aktie i Nordiska 14,40 kr. Försäljningspriset för en aktie i Matteus bör därför beräknas till 18 kr (14,40 X 1,25). För aktieägare som accepterade erbjudandet under perioden den 12 juni - 27 juli 2001 uppstod bindande avtal vid accepten. För den som inte kan visa vilken dag accepten gjordes kan periodens medianvärde 11,90 kr användas för att beräkna försäljningspriset. Försäljningspriset skall i så fall anses uppgå till 14,87 kr (11,90 X 1,25).    

Anskaffningsutgiften för en aktie i Nordiska, som erhållits på grund av aktieinnehav i Matteus, bör, vid accept den 11 juni 2001 eller tidigare, beräknas till 14,40 kr, och vid accept därefter, för det fall verklig dag för accept inte kan visas, till 11,90 kr.
Exempel:    En person äger 100 aktier i Matteus. Vid andelsbytet erhåller han i stället 125 aktier i Nordiska. Om han accepterade erbjudandet den 11 juni 2001 eller tidigare uppgår hans försäljningspris för aktierna i Matteus till 1800 kr (100 X 18). Om han accepterade erbjudandet först efter den 11 juni 2001, och han inte kan visa vilken dag accepten gjordes, anses försäljningspriset uppgå till 1 487 kr (100 X 14,87).

   I självdeklarationen kan han välja mellan följande tre alternativ.    

1. Han kan ta upp eventuell vinst till beskattning respektive yrka avdrag för förlusten.   

 2. Vid vinst kan han dessutom begära uppskov med beskattningen på blankett K4B. Beskattning sker då när de erhållna aktierna i Nordiska säljs.  

 3. Han kan på blankett K4B begära att anskaffningsutgiften för aktierna i Matteus som bytts bort förs över till de erhållna aktierna i Nordiska (begäran om framskjuten beskattning) så att beskattning sker först när dessa säljs (detta gäller endast fysiska personer).
   

Anskaffningsutgiften för de erhållna aktierna i Nordiska uppgår, vid accept den 11 juni 2001 eller tidigare till 1 800 kr (125 X 14,40), och vid accept därefter till 1 488 kr (125 X 11,90) eller annat visat verkligt värde.

¹ Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:38.