Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts fr. o.m. den 1 mars 2004 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2004:1.
Riksskatteverkets föreskrifter
om vilka uppgifter som får omfattas av
enskilds direktåtkomst, m.m.;
RSFS 2003:7
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från
trycket den 26
februari 2003

beslutade den 20 februari 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet samt 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet följande.

1 §   Uttrycket direktåtkomst har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet.
   Uttrycket säkerhetskoder har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 och 3 §§ Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:8) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer.
   Uttrycket elektronisk identitetshandling har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket certifikat i avsnitt 1 i Riksskatteverkets riktlinjer för myndigheternas användning av elektroniska signaturer och certifikattjänster m.m. (se RSV M 2001:35).

2 §   Dessa föreskrifter gäller direktåtkomst för en enskild till uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet.

3 §   Direktåtkomst enligt 2 § får avse
   1. förtryckta uppgifter i en sådan blankett för allmän självdeklaration som avses i 4 kap. 2 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer1 och kontrolluppgifter,
   2. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 6 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 och 3 §§, 10 kap. 1 § samt 11 kap. 1 § första stycket, 4 § första stycket, 5 § första stycket, 6 § första stycket, 7 § första stycket, 8 § första stycket, 9 § första stycket och 11 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
   3. förtryckta preliminära uppgifter om skatter och avgifter som räknas fram med hjälp av uppgifterna i 1 och 2, och
   4. uppgifter om den skattskyldiges egna tillägg och ändringar i sådan blankett som avses i 1.

4 §   Direktåtkomst enligt 2 § får avse
   1. nödvändiga identitetsuppgifter enligt 10 kap. 17 § 1 skattebetalningslagen (1997:483),
   2. uppgifter om redovisningsperioder avseende de skatter som enligt 10 kap. 17 § 3 - 5 skattebetalningslagen skall tas upp i skattedeklaration,
   3. uppgifter om senaste redovisningsdag för period, och
   4. uppgifter om redovisningsperioder för vilka redovisning inte lämnats.

5 §   Direktåtkomst enligt 2 § får avse uppgifter på sådant skattekonto som avses i 3 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) om
   1. det som skall registreras på skattekontot enligt 3 kap. 5 § tredje stycket nämnda lag,
   2. hinder mot återbetalning enligt 18 kap. 7 § första stycket 4 och 6 nämnda lag, och
   3. ränta enligt 19 kap. 1 § samma lag.

6 §   En enskild får ha direktåtkomst enligt 2 § endast under de förutsättningar som följer av 7 - 15 §§.

7 §   En enskild fysisk person som legitimerar sig genom att använda en sådan elektronisk identitetshandling2 som avses i avsnitt 6.3 i Riksskatteverkets riktlinjer för myndigheternas användning av elektroniska signaturer och certifikattjänster m.m. (se RSV M 2001:35) får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 3 § om han använder den elektroniska tjänst för allmän självdeklaration3 som finns på Riksskatteverkets webbplats www.rsv.se.
   Detta gäller endast en enskild fysisk person
   1. som har säkerhetskoder enligt 2 § Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:8) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer förtryckt i specifikationen till sin allmänna deklaration, eller
   2. för vilken säkerhetskoder inte skall förtryckas enligt 7 § och 8 § 1 - 3 samma föreskrifter.
   Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte om den enskilde fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § nämnda föreskrifter och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter enligt 6 § och uppgifter enligt
8 § 4 - 6 samma föreskrifter.

8 §   En enskild fysisk person och ett dödsbo som legitimerar sig genom att använda en sådan förtryckt säkerhetskod för identifiering som avses i 3 § andra meningen Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:8) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 3 § om han använder den elektroniska tjänst för allmän självdeklaration som finns på Riksskatteverkets webbplats www.rsv.se.
   Vad som sägs i första stycket gäller inte om den enskilde fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § nämnda föreskrifter och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 6 - 8 §§ samma föreskrifter.

9 §   En enskild fysisk person som legitimerar sig på sätt anges i 7 § första stycket får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 4 och 5 §§ om han använder den elektroniska tjänst för skattedeklaration eller skattekonto som finns på Riksskatteverkets webbplats www.rsv.se.
   Direktåtkomst till uppgifter som avses i 4 § får ges endast till sådan enskild fysisk person som är anmäld och registrerad på sätt anges i 4 § Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:10) om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

10 §   En enskild juridisk person får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 4 och 5 §§ genom behörig firmatecknare som legitimerar sig på sätt anges i 7 § första stycket och som är anmäld och registrerad på sätt anges i 5 § första stycket Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:10) om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument. Detta gäller om firmatecknaren använder den elektroniska tjänst för skattedeklaration eller skattekonto som finns på Riksskatteverkets webbplats www.rsv.se.

11 §   En enskild juridisk person får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 5 § genom annan behörig firmatecknare än som avses i 10 § som legitimerar sig på sätt anges i 7 § första stycket om den juridiska personen har anmält firmatecknaren till skattemyndigheten och denne har blivit registrerad där för sådan direktåtkomst. Detta gäller om firmatecknaren använder den elektroniska tjänst för skattekonto som finns på Riksskatteverkets webbplats www.rsv.se.

12 §   Firmatecknarens behörighet skall vid anmälan enligt 11 § styrkas med vidimerad kopia av registreringsbevis eller utdrag ur stämmo- eller styrelseprotokoll.
   Om en fysisk person som avses i 11 § inte längre får ha direktåtkomst till uppgifter enligt 5 § skall den juridiska personen anmäla detta till skattemyndigheten.

13 §   En enskild fysisk person som erhållit medgivande av Riksskatteverket att lämna skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument enligt 10 kap. 26 § skattebetalningslagen (1997:483) i dess lydelse under tiden den 1 februari - 31 december 2001 och enligt 26 a § skattebetalningsförordningen (1997:750) får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 4 och 5 §§ om han
   1. i enlighet med medgivandet är registrerad hos skattemyndigheten,
   2. använder den elektroniska tjänst för skattedeklaration eller skattekonto som finns på Riksskatteverkets webbplats www.rsv.se, och
   3. legitimerar sig med användande av en sådan elektronisk identitetshandling som hör till medgivandet.

14 §   En enskild juridisk person som erhållit medgivande av Riksskatteverket att lämna skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument enligt 10 kap. 26 § skattebetalningslagen (1997:483) i dess lydelse från och med den 1 februari 2001 och enligt 26 a § skattebetalningsförordningen (1997:750) får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 4 och 5 §§ genom behörig firmatecknare för den juridiska personen som
   1. i enlighet med medgivandet är registrerad hos skattemyndigheten som behörig firmatecknare för den juridiska personen,
   2. använder den elektroniska tjänst för skattedeklaration eller skattekonto som finns på Riksskatteverkets webbplats www.rsv.se, och
   3. legitimerar sig med användande av en sådan elektronisk identitetshandling som hör till medgivandet för den juridiska personen.

15 §   En enskild fysisk person som använder den elektroniska tjänst för skattekonto som finns på Riksskatteverkets webbplats www.rsv.se och legitimerar sig med användande av en sådan elektronisk identitetshandling som avses i 14 § 3 får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 5 §.

¹Allmän självdeklaration benämns Inkomstdeklaration 1 av Riksskatteverket.

²Elektronisk identitetshandling benämns certifikat i Riksskatteverkets riktlinjer för myndigheternas användning av elektroniska signaturer och certifikattjänster m.m.

³Allmän självdeklaration benämns Inkomstdeklaration 1 av Riksskatteverket.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 mars 2003. Bestämmelserna i 1 § första och tredje styckena, 2 §, 4 - 6 §§ och 9 - 15 §§ tillämpas första gången den 17 februari 2003.