Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6. Ändring av dessa föreskrifter har tidigare gjorts i Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2004:18, SKVFS 2004:21, SKVFS 2005:1 och SKVFS 2005:9.
  
Skatteverkets föreskrifter
om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst; ¹
SKVFS 2004:1
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket den 20 februari 2004
beslutade den 16 februari 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet följande.

1 §   Uttrycket direktåtkomst har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteverkets beskattningsverksamhet

  Uttrycket säkerhetskoder har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 och 3 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:2) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer.
   Uttrycket e-legitimation har i dessa föreskrifter samma betydelse som i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).
2 § Dessa föreskrifter gäller direktåtkomst för en enskild till uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

3 §   Direktåtkomst enligt 2 § får avse
   1. förtryckta uppgifter i en sådan blankett för allmän självdeklaration² som avses i 4 kap. 2 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
   2. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 6 kap. 1 §, 8 kap. 1 och 7 §§, 9 kap. 1 och 3 §§, 10 kap. 1 § samt 11 kap. 1 § första stycket, 4 § första stycket, 5 § första stycket, 6 § första stycket, 7 § första stycket, 8 § första stycket, 9 § första stycket och 11 § första stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
   3. förtryckta preliminära uppgifter om skatter och avgifter som räknas fram med hjälp av uppgifterna i 1 och 2,
   4. uppgifter om den skattskyldiges egna tillägg och ändringar i sådan blankett som avses i 1,
   5. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 7 kap. 1 § och 4 § första stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
   6. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 10 kap. 7 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, om antalet kontrolluppgifter understiger 101 stycken.

4 §   Direktåtkomst enligt 2 § får avse
   1. nödvändiga identitetsuppgifter enligt 10 kap. 17 § 1 skattebetalningslagen (1997:483),
   2. uppgifter om redovisningsperioder avseende de skatter som enligt 10 kap. 17 § 3–5 skattebetalningslagen skall tas upp i skattedeklaration,
   3. uppgifter om senaste redovisningsdag för period, och
   4. uppgifter om redovisningsperioder för vilka redovisning inte lämnats.

5 §   Direktåtkomst enligt 2 § får avse uppgifter på sådant skattekonto som avses i 3 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) om
   1. det som skall registreras på skattekontot enligt 3 kap. 5 § tredje stycket nämnda lag,
   2. hinder mot återbetalning enligt 18 kap. 7 § första stycket 4 och 6 nämnda lag, och
   3. ränta enligt 19 kap. 1 § samma lag.

6 §   En enskild får ha direktåtkomst enligt 2 § endast under de förutsättningar som följer av 7–15 §§.

7 §   En enskild fysisk person som legitimerar sig genom att använda en sådan e-legitimation som Skatteverket bör godta enligt avsnitt 5.9 i Riksskatteverkets riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24) får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 3 § om han använder den elektroniska tjänst för allmän självdeklaration som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.
   Detta gäller endast en enskild fysisk person
   1. som har säkerhetskoder enligt 2 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:2) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer förtryckt i specifikationen till sin allmänna deklaration, eller
   2. för vilken säkerhetskoder inte skall förtryckas enligt 7 § och 8 § 1– 3 samma föreskrifter.
   Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte om den enskilde fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § nämnda föreskrifter och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter enligt 6 § och uppgifter enligt 8 § 4–6 samma föreskrifter.
8 §   En enskild fysisk person och ett dödsbo som legitimerar sig genom att använda en sådan förtryckt säkerhetskod för identifiering som avses i 3 § andra meningen Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:2) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 3 § om han använder den elektroniska tjänst för allmän självdeklaration som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.
   Vad som sägs i första stycket gäller inte om den enskilde fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § nämnda föreskrifter och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 6–8 §§ samma föreskrifter.
9 §   En enskild fysisk person som legitimerar sig på sätt anges i 7 § första stycket får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 4 och 5 §§ om han använder den elektroniska tjänst för skattedeklaration eller skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.
   Direktåtkomst till uppgifter som avses i 4 § får ges endast till sådan enskild fysisk person som är anmäld och registrerad på sätt anges i 4 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:4) om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

10 §   En enskild juridisk person får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 4 och 5 §§ genom behörig firmatecknare som legitimerar sig på sätt anges i 7 § första stycket och som är anmäld och registrerad på sätt anges i 5 § första stycket Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:4) om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument. Detta gäller om firmatecknaren använder den elektroniska tjänst för skattedeklaration eller skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

11 §   En enskild juridisk person får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 5 § genom annan behörig firmatecknare än som avses i 10 § som legitimerar sig på sätt anges i 7 § första stycket om den juridiska personen har anmält firmatecknaren till Skatteverket eller dåvarande skattemyndigheten och denne har blivit registrerad där för sådan direktåtkomst. Detta gäller om firmatecknaren använder den elektroniska tjänst för skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.


12 §   Firmatecknarens behörighet skall vid anmälan enligt 11 § styrkas med vidimerad kopia av registreringsbevis eller utdrag ur stämmo- eller styrelseprotokoll.
   Om en fysisk person som avses i 11 § inte längre får ha direktåtkomst till uppgifter enligt 5 § skall den juridiska personen anmäla detta till Skatteverket.

13 §   En enskild fysisk person som erhållit medgivande från dåvarande skattemyndigheten att lämna skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument enligt 10 kap. 26 § skattebetalningslagen (1997:483) i dess lydelse under tiden den 1 februari–31 december 2001 och enligt 26 a § skattebetalningsförordningen (1997:750) får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 4 och 5 §§ om han
1. i enlighet med medgivandet är registrerad hos skatteverket,   
2. använder den elektroniska tjänst för skattedeklaration eller skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se, och    
3. legitimerar sig med användande av en sådan e-legitimation som hör till medgivandet.

14 §   En enskild juridisk person som erhållit medgivande från dåvarande skattemyndigheten att lämna skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument enligt 10 kap. 26 § skattebetalningslagen (1997:483) i dess lydelse från och med den 1 februari 2001 och enligt 26 a § skattebetalningsförordningen (1997:750) får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 4 och 5 §§ genom behörig firmatecknare för den juridiska personen som
1. i enlighet med medgivandet är registrerad hos Skatteverket som behörig firmatecknare för den juridiska personen,    
2. använder den elektroniska tjänst för skattedeklaration eller skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se, och
3. legitimerar sig med användande av en sådan e-legitimation som hör till medgivandet för den juridiska personen.

15 §   En enskild fysisk person som använder den elektroniska tjänst för skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se och legitimerar sig med användande av en sådan e-legitimation som avses i 14 § 3 får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 5 §.

1Ändrade partier i förhållande till RSFS 2003:7 har markerats med kantstreck förutom vissa redaktionella ändringar.
2Allmän självdeklaration benämns Inkomstdeklaration 1 av Skatteverket.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2004. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:7) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, m.m.