Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts fr. o.m. den 1 mars 2004 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2004:3.
Riksskatteverkets föreskrifter
om allmän självdeklaration1 som får
lämnas i form av ett elektroniskt
dokument;
RSFS 2003:9
Inkomsttaxering
Utkom från
trycket den 26
februari 2003
beslutade den 20 februari 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

Allmänt


1 §   Uttrycket elektroniskt dokument har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 4 kap. 4 § andra stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
   Uttrycket underskrift har samma betydelse som uttrycket signering i avsnitt 1 i Riksskatteverkets riktlinjer för myndigheternas användning av elektroniska signaturer och certifikattjänster m.m. (se RSV M 2001:35).
   Uttrycket skriver under har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket förser med signering.
   Uttrycket elektronisk identitetshandling har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket certifikat i avsnitt 1 i nämnda riktlinjer.

2 §   Dessa föreskrifter gäller allmän självdeklaration enligt 2 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

3 §   En allmän självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument får lämnas endast under de förutsättningar som anges i 4 - 9 §§.


Hur en allmän självdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument


Elektronisk identitetshandling

4 § En allmän självdeklaration får lämnas till Riksskatteverket i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst för allmän självdeklaration som finns på Riksskatteverkets webbplats www.rsv.se. Detta gäller om den skattskyldige legitimerar sig och skriver under deklarationen med användande av en sådan elektronisk identitetshandling som godtas av Riksskatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 6.3 i de riktlinjer som anges i 1 §.

Förtryckta säkerhetskoder att användas via Internet

5 § En allmän självdeklaration får lämnas till Riksskatteverket i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst för allmän självdeklaration på Riksskatteverkets webbplats www.rsv.se. Detta gäller om den skattskyldige legitimerar sig med en sådan säkerhetskod som avses i 3 § andra meningen Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:8) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer och godkänner deklarationen med en sådan säkerhetskod för underskrift som avses i 3 § sista meningen samma föreskrifter.

Förtryckta säkerhetskoder att användas via telefon

6 §   En allmän självdeklaration får lämnas till Riksskatteverket i form av ett elektroniskt dokument genom särskild telefontjänst som Riksskatteverket tillhandahåller för detta ändamål. Detta gäller under de förutsättningar som anges i 5 § andra meningen.


Vem som får lämna en allmän självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument


Elektronisk identitetshandling

7 §   En allmän självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument får lämnas enligt 4 § av skattskyldig som godkänner
   1. sådana uppgifter som avses i 3 § 1 - 3 Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:7) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, m.m.,
   2. nya, ändrade och borttagna kontrolluppgifter som avses i 3 § 2 nämnda föreskrifter, eller
   3. sina uppgifter enligt 1 och 2 och gör sådana tillägg eller ändringar som är möjliga enligt 3 § 4 nämnda föreskrifter.
   Vad som sägs i första stycket gäller inte om den skattskyldige fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:8) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 6 § och 8 § 4 - 6 samma föreskrifter.
Förtryckta säkerhetskoder att användas via Internet

8 § En allmän självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument får lämnas enligt 5 § av skattskyldig som godkänner
   1. sådana uppgifter som avses i 3 § 1 - 3 Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:7) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, m.m., eller
   2. nya, ändrade och borttagna kontrolluppgifter som avses i 3 § 2 nämnda föreskrifter.
   Vad som sägs i första stycket gäller inte om den skattskyldige fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:8) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 6 - 8 §§ samma föreskrifter.

Förtryckta säkerhetskoder att användas via telefon

9 §   En allmän självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument får lämnas enligt 6 § av skattskyldig som godkänner förtryckta uppgifter i allmän självdeklaration som avses i 3 § 1 och 2 Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:7) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, m.m.
   Vad som sägs i första stycket gäller inte om den skattskyldige fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:8) om förtryckningen av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 6 - 8 §§ samma föreskrifter.

¹Allmän självdeklaration benämns Inkomstdeklaration 1 av Riksskatteverket.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 mars 2003.