Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-03-21 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Skatteverkets föreskrifter
om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer; ¹

SKVFS 2004:2
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 20 februari 2004


beslutade den 16 februari 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §   Uttrycket direktåtkomst har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

2 §   Två personliga säkerhetskoder som anges i 3 § skall för varje skattskyldig förtryckas på specifikationen till allmän självdeklaration enligt 4 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter utom i de fall som anges i 6–8 §§.

3 §   Säkerhetskoderna skall bestå av två olika teckenkombinationer. En av koderna betecknad Din kod för identifiering skall tillsammans med den skattskyldiges personnummer användas för att få direktåtkomst till sådana uppgifter som avses i 3 § Skatteverkets föreskrifter ( SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se. Den andra koden betecknad Din kod för underskrift skall användas när deklarationen godkänns av den skattskyldige och lämnas till Skatteverket.
4 §   Säkerhetskoderna skall vara krypterade utom för den skattskyldige.

5 §   Nya säkerhetskoder skall inte tilldelas den skattskyldige efter det att förtryckningen av allmän självdeklaration ägt rum. En allmän självdeklaration med tillhörande specifikation som skrivs ut hos Skatteverket efter förtryckningen skall inte innehålla några säkerhetskoder.

6 §   Vid förtryckningen av allmänna självdeklarationer skall säkerhetskoder inte förtryckas om det inkommit kontrolluppgifter som avses i 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 och 4 §§, 8 kap. 5 § andra stycket, 10 kap. 6 § tredje stycket och 7 § samt 11 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Detsamma gäller om det inkommit kontrolluppgift enligt 9 kap. 1 § samma lag om kontrolluppgiften gäller sådan person som avses i 14 kap. 8 § 3 denna lag.

7 §   Vad gäller kontrolluppgifter enligt 6 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall vad som sägs i 6 § gälla endast om kostnadsersättning enligt kontrolluppgift överstiger 1 000 kr. Om uppgiftslämnare har lämnat uppgifter enligt 5 kap. 5 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter om avdrag för sådana pensionsavgifter som avses i 12 kap. 34 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller uppgifter om avdrag enligt 12 kap. 1 § samma lag för mätnings- och granskningsavgifter skall säkerhetskod inte heller förtryckas om avdragen överstiger 1 000 kr. Detsamma gäller om kostnadsersättning tillsammans med nämnda avdrag överstiger 1 000 kr.

8 §   Säkerhetskoder skall inte heller förtryckas om det inkommit uppgifter om att den skattskyldige
   1. under inkomståret har förvärvat ett sådant småhus som avses i 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) eller förvärvat eller avyttrat ett sådant småhus genom arv, testamente, bodelning eller gåva m.m. och fastighetsskatten enligt 3 § första stycket a) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt är 1,0 procent eller enligt 3 § andra stycket samma lag är 0,5 procent av taxeringsvärdet,
   2. vid avstämning av egenavgifter enligt 12 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomståret får ett negativt belopp som är större än sådana inkomster som avses i 3 kap. 4–8 §§ lagen (2000:980) om socialavgifter eller får ett positivt belopp och sådana inkomster som avses i sistnämnda bestämmelser saknas,
   3. har fått uppgifter om sådana tillgångar eller skulder som avses i 2 § första stycket lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt förtryckta på sin allmänna självdeklaration och deklarationskurs saknas för sådana delägarrätter som avses i 9 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
   4. under inkomståret har haft sådan kapitalvinst eller kapitalförlust enligt 45 kap. 1 § inkomstskattelagen som skall redovisas i inkomstslaget kapital,
   5. skall redovisa uppskovsavdrag enligt 47 kap. 7 § fjärde stycket, 8 eller 9 § sistnämnda lag för inkomståret, eller
   6. under inkomståret har haft inkomster och utgifter av näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § samma lag.

¹ Allmän självdeklaration benämns Inkomstdeklaration 1 av Skatteverket. Ändrade partier i förhållande till RSFS 2003:8 har markerats med kantstreck förutom vissa redaktionella ändringar.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2004. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:8) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer.