Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av TeliaSonera AB:s återköp år 2005 av egna aktier¹
SKV:M
2005:7
Erbjudandet

   TeliaSonera AB (TeliaSonera) har uppgett följande.
   TeliaSoneras styrelse beslöt den 26 april 2005, med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman samma dag, att ge ut säljrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om återköp av aktier i bolaget. För varje aktie i TeliaSonera erhölls en säljrätt.
   Avstämningsdag för erhållande av säljrätter var den 4 maj 2005.
Tjugofem säljrätter berättigade till återköp av en aktie. Försäljningspriset bestämdes till 55 kr kontant.
   Vidare gavs en möjlighet att courtagefritt avyttra sammanlagt högst 12 500 säljrätter.
   Anmälan om försäljning av aktier kunde ske under perioden den 11 maj – 14 juni 2005.
   Handel med säljrätter kunde ske under perioden den 11 maj – 9 juni 2005.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och säljrätt

   Om en säljrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.
   Anskaffningsutgiften för en säljrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna i TeliaSonera. Av rättsfallet RÅ 2000 not. 209 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive säljrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av säljrätterna.
   Aktierna i TeliaSonera var marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktier inklusive rätt till säljrätt var den 29 april 2005. Den lägsta betalkursen för aktierna var denna dag 37 kr.
   Säljrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 11 maj 2005. Medianen av den lägsta betalkursen för säljrätterna under de fem första dagarna sedan de noterades var 0,65 kr.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför (0,65 : 37 =) 1,8 procent hänföras till säljrätterna och 98,2 procent till aktierna.

Skatteregler vid återköp

   När ett bolag återköper aktier anses aktieägarna ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av både kvarvarande anskaffningsutgift för de anmälda TeliaSonera-aktierna och anskaffningsutgiften för de utnyttjade säljrätterna. Försäljningspriset utgörs av kontantlikviden om 55 kr per återköpt aktie.

Exempel

   Om anskaffningsutgiften för en aktie i TeliaSonera var 85 kr ska (85 x 0,018 =) 1,53 kr hänföras till säljrätten och 83,47 kr till aktien.
   För återköp av en aktie krävdes 25 säljrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför ((25 x 1,53) + 83,47 =) 121,72 kr. Eftersom försäljningspriset uppgick till 55 kr ger försäljningen i exemplet en förlust om (55 – 121,72 =) 66,72 kr.
   Om säljrätten säljs ska 1,53 kr dras av som anskaffningsutgift.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och säljrätt, se SKV A 2005:9.