Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och konvertibler i WM-data AB mot aktier i LogicaCMG plc

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:26
  
Observera att meddelandet till den del det avser byte av aktier i WM-data AB (WM-data) mot aktier i LogicaCMG plc (Logica) endast gäller juridiska personers (med undantag för dödsbon) deklaration. Fysiska personer och dödsbon använder sig, vid andelsbyten, av framskjuten beskattning. ¹

I erbjudandet ingick förutom byte av aktier och konvertibler i WM-data mot aktier i Logica även avyttring av aktier och konvertibler i WM-data mot kontanter. Hur sådana avyttringar ska redovisas framgår nedan under rubriken Deklarationen 2007.

 

Erbjudandet


Logica har uppgett följande.

Logica offentliggjorde den 21 augusti 2006 ett erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i WM-data avseende förvärv av samtliga utestående aktier och konvertibler i WM-data.

För 79,9 procent av det totala antal aktier som en aktieägare i WM-data överlåter erbjöds 1,189 nya aktier i Logica per aktie i WM-data.

För återstående 20,1 procent av det totala antal aktier som en aktieägare i WM-data överlåter erbjöds 27,75 kr i kontant ersättning per aktie i WM-data.

För 79,9 procent av det nominella värdet för de konvertibler i WM-data som överlåts av en och samma innehavare, erbjöds 1,189 nya aktier i Logica per 21 kr i nominellt värde.

För återstående 20,1 procent av det nominella värdet för konvertibler i WM-data som överlåts av en och samma innehavare, erbjöds 27,75 kr i kontant ersättning per 21 kr i nominellt värde.

Dessutom betalas upplupen och obetald ränta i enlighet med villkoren för konvertibler i WM-data, detta till dess redovisningen av vederlaget i erbjudandet påbörjas.

Som ett alternativ hade de aktieägare och konvertibelinnehavare i WM-data, som enligt aktieboken per den 25 augusti 2006 ägde 500 aktier eller färre respektive konvertibler motsvarande 500 aktier eller färre rätt att för hela sitt innehav erhålla en garanterad kontant ersättning om 27,75 kr per aktie respektive konvertibel i WM-data.

Anmälan om accepterande av erbjudandet skulle ske under perioden den 18 september — 6 oktober 2006. De aktieägare som accepterade erbjudandet hade rätt att återkalla gjord accept så länge erbjudandet var villkorat. Logica förbehöll sig rätten att förlänga anmälningstiden.

Inget courtage utgick.

Extra bolagsstämma i Logica den 2 oktober 2006 fattade nödvändiga beslut om nyemission av aktier i Logica.

 

Villkor


Som villkor för erbjudandet gällde bland annat att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Logica blev ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i WM-data beräknat efter full utspädning. Logica förbehöll sig dock rätten att helt eller delvis frånfalla detta och övriga villkor.

Logica förklarade den 10 oktober 2006 erbjudandet för ovillkorat samt att anmälningsperioden förlängts till och med den 17 oktober 2006. Logica meddelade den 19 oktober 2006 att man uppnått ett drygt 95 procentigt ägande i WM-data och förklarade därmed erbjudandet avslutat.

 

Skatteregler


När man byter bort värdepapper, som aktier och konvertibler, anses man ha sålt värdepapperna för ett pris som motsvarar värdet av de värdepapper man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.

De tillbytta värdepapperna anses köpta för värdet av de värdepapper man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta värdepapperna.

Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Erhålls ersättning för upplupen och obetald ränta för en konvertibel eller ett annat skuldebrev ska denna deklareras som kapitalinkomst.

 

Beräkningar

Anmälan den 18 september — 6 oktober 2006
Logica meddelade den 10 oktober 2006 att bolaget hade beslutat fullfölja erbjudandet. De aktieägare och konvertibelinnehavare i WM-data som accepterade erbjudandet under anmälningsperioden den 18 september — 6 oktober 2006 anses därför ha sålt sina aktier respektive konvertibler den 10 oktober 2006.

Aktierna i Logica var vid denna tidpunkt inte noterade vid Stockholmsbörsen. Aktierna var däremot noterade vid Londonbörsen. Den 10 oktober 2006 uppgick lägsta betalkurs för aktierna i Logica vid Londonbörsen till 161,5 pence. Valutakursen denna dag för 1 GBP var 13,79 kr. Lägsta betalkurs blir efter omräkning (1,615 x 13,79 =) 22,27 kr.

Varje aktie i WM-data, där aktier i Logica utgjort ersättning, bör anses såld för (1,189 x 22,27 =) 26,48 kr.

Varje konvertibel per nominellt värde om 21 kr i WM-data, där aktier i Logica utgjort ersättning, bör anses såld för (1,189 x 22,27 =) 26,48 kr. 

Varje aktie i Logica som förvärvats genom bytet av aktier eller konvertibler får anses köpt för 22,27 kr.
 
Anmälan den 10  — 17 oktober 2006
De aktieägare som accepterade erbjudandet under denna period hade inte rätt att återkalla sin anmälan. De blev följaktligen bundna av avtalet den dag anmälan gjordes.

Om man inte kan visa vilken dag anmälan gjordes får man använda ett uppskattat värde. Vid denna värdering bör man utgå ifrån medianen av den lägsta betalkursen för aktier i Logica under den aktuella förlängningsperioden. Eftersom aktierna i Logica togs upp till handel vid Stockholmsbörsen först den 16 oktober 2006, bör man vid beräknandet av medianvärdet utgå från de kurser som aktien noterades till vid Londonbörsen under förlängningsperioden. Denna kurs uppgick till 167,88 pence. Valutakursen den dag för vilken mediankursen beräknats var för 1 GBP 13,70 kr. Lägsta betalkurs blir efter omräkning (1,6788 x 13,70 =) 23 kr.

Varje aktie i WM-data som bytts bort under anmälningsperioden den 10 — 17 oktober 2006 får, om inte annat visas, anses såld för (1,189 x 23 =) 27,35 kr.

Varje konvertibel per nominellt värde om 21 kr i WM-data som bytts bort under anmälningsperioden den 10 — 17 oktober 2006 får, om inte annat visas, anses såld för (1,189 x 23 =) 27,35 kr.

Varje aktie i Logica som förvärvats genom bytet av aktier eller konvertibler får, om inte annat visas, anses köpt för 23 kr.

 

Deklarationen 2007


Logica har uppgett att reglerna om uppskov med beskattningen vid andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall ska fysiska personers och dödsbons vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning till den del den avser ersättning i form av aktier i Logica. I praktiken innebär detta att erhållna aktier i Logica övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i WM-data.

Juridiska personer (med undantag för dödsbon) kan vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen av den del av vinsten som avser ersättning i form av aktier i Logica. Sådant uppskov är inte möjligt om andelsbytet medfört förlust utan förlusten ska då dras av direkt.

Det bör uppmärksammas att reglerna om uppskov med beskattningen inte är tillämpliga vid byte av konvertibler mot aktier. De konvertibler som bytts mot aktier ska således redovisas som avyttring av konvertibler i deklarationen med tillämpning av de värden som framgår ovan.

De aktier och konvertibler som sålts mot kontant ersättning om 27,75 kr per aktie respektive konvertibel i WM-data ska deklareras på vanligt sätt i 2007 års deklaration (se exempel nedan). Detta gäller oavsett om säljaren är en fysisk eller juridisk person.

Erhållen ersättning för upplupen och obetald ränta på konvertibler ska deklareras som kapitalinkomst.

Exempel


Den fysiska personen A ägde före erbjudandet 1 000 aktier i WM-data. Han accepterar erbjudandet under den ordinarie anmälningsperioden vilket innebär att 201 aktier i WM-data säljs för 27,75 kr per aktie eller sammanlagt för 5 578 kr och 799 aktier i WM-data byts mot (799 x 1,189 =) 950 aktier i Logica.

Anskaffningsutgiften för 1 000 aktier i WM-data antas uppgå till 10 000 kr. Av detta belopp ska (0,201 x 10 000 =) 2 010 kr användas vid beräkning av kapitalvinsten för de aktier som sålts mot kontantersättning. Kapitalvinsten för sålda aktier i WM-data som ska redovisas vid 2007 års taxering uppgår då till (5 578 — 2 010 =) 3 568 kr.

Återstående anskaffningsutgift på (10 000 — 2 010 =) 7 990 kr övergår till de tillbytta aktierna i Logica. Kapitalvinstberäkning för dessa görs när aktierna i Logica säljs.

 

 
¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbytet, se SKV A 2006:36.