Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Intentia International AB mot aktier i Lawson Holdings Inc.

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:28
Observera att meddelandet endast gäller juridiska personers (med undantag för dödsbon) deklaration. Fysiska personer och dödsbon använder sig vid andelsbyten av framskjuten beskattning, se nedan under rubriken Deklarationen 2007.

 

Erbjudandet


Lawson Holdings Inc. (Lawson) har uppgett följande.

Lawson offentliggjorde den 2 juni 2005 ett erbjudande till aktieägarna i Intentia International AB (Intentia) avseende förvärv av samtliga utestående aktier i Intentia. ¹

För varje aktie av serie A i Intentia erbjöds 0,5061 nyemitterade aktier i Lawson och för varje aktie av serie B i Intentia erbjöds 0,4519 nyemitterade aktier i Lawson.

I de fall byte av aktier i Intentia medförde att del av aktie i Lawson skulle erhållas har dessa andelar lagts samman och avyttrats för aktieägarnas räkning.

Anmälan om accepterande av erbjudandet skulle ske under perioden den 27 mars — 24 april 2006. De aktieägare som accepterade erbjudandet hade rätt att återkalla gjord accept så länge erbjudandet var villkorat. Lawson förbehöll sig rätten att förlänga anmälningstiden.

Inget courtage utgick.

På bolagsstämma i Lawson den 17 april 2006 fattades nödvändiga beslut om samgåendet med Intentia.

 

Villkor


Som villkor för erbjudandet gällde bland annat att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Lawson blev ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Intentia efter full utspädning. Lawson förbehöll sig dock rätten att helt eller delvis frånfalla detta och övriga villkor.

Lawson meddelade den 25 april 2006 att samtliga villkor för erbjudandet var uppfyllda och att erbjudandet denna dag var ovillkorat. Samtidigt meddelades att anmälningstiden hade förlängts t.o.m. den 5 maj 2006.

 

Skatteregler


När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.

Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

 

Beräkningar

Anmälan den 27 mars — 24 april  2006
Lawson meddelade den 25 april 2006 att bolaget hade beslutat fullfölja erbjudandet. De aktieägare i Intentia som accepterade erbjudandet under anmälningsperioden den 27 mars — 24 april 2006 anses därför ha sålt sina aktier den 25 april 2006.

Aktierna i Lawson var vid denna tidpunkt inte noterade vid Stockholmsbörsen men däremot vid Nasdaqbörsen. Den 25 april 2006  uppgick lägsta betalkurs för aktierna i Lawson vid denna börs till 7,41 USD. Valutakursen denna dag för 1 USD var 7,53 kr. Lägsta betalkurs blir efter omräkning (7,41 x 7,53 =) 55,79 kr.

Varje aktie av serie A i Intentia, där aktier i Lawson utgjort ersättning, bör anses såld för (0,5061 x 55,79 =) 28,24 kr.

Varje aktie av serie B i Intentia, där aktier i Lawson utgjort ersättning, bör anses såld för (0,4519 x 55,79 =) 25,21 kr.

Varje aktie i Lawson som förvärvats genom bytet får anses köpt för 55,79 kr.

 
Anmälan den 25 april — 5 maj  2006
De aktieägare som accepterade erbjudandet under denna period hade inte rätt att återkalla sin anmälan. De blev följaktligen bundna av avtalet den dag anmälan gjordes.

Om man inte kan visa vilken dag det skedde får man använda ett uppskattat värde. Vid denna värdering bör man utgå från medianen av den lägsta betalkursen för aktier i Lawson under den aktuella förlängningsperioden. Då aktierna i Lawson endast var noterade vid Stockholmsbörsen under en kortare tid av förlängningsperioden bör man vid beräkningen av medianvärdet utgå från de noteringar som förelåg vid Nasdaqbörsen. Detta medianvärde uppgår till 7,47 USD. Valutakursen den dag för vilket medianvärdet beräknades var för 1 USD 7,49 kr. Medianen av den lägsta betalkursen för Lawson—aktien blir efter omräkning (7,47 x 7,49 =) 55,95 kr.

Varje aktie av serie A i Intentia som bytts bort under den förlängda anmälningsperioden får, om inte annat visas, anses såld för (0,5061 x 55,95 =) 28,32 kr.

Varje aktie av serie B i Intentia som bytts bort under den förlängda anmälningsperioden får, om inte annat visas, anses såld för (0,4519 x 55,95 =) 25,28 kr.

Varje aktie i Lawson som förvärvats genom bytet får, om inte annat visas, anses köpt för 55,95 kr.

 

Deklarationen 2007


Lawson har uppgett att reglerna om andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall ska fysiska personers och dödsbons vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning. I praktiken innebär det att erhållna aktier i Lawson övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i Intentia. Juridiska personer (med undantag för dödsbon) kan vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen av vinst. Sådant uppskov är inte möjligt om andelsbytet medfört förlust utan förlusten ska då dras av direkt.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbytet, se SKV A 2006:38.