Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av 360 Holding AB:s utskiftning år 2006 av aktier i Do Networks Sverige AB och Mennta Sverige AB

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:30
  

Erbjudandet


360 Holding AB, f.d. Basiq Networks BN AB (360 Holding) har uppgett följande.

En extra bolagsstämma i 360 Holding beslöt den 18 april 2006 att skifta ut samtliga aktier i dotterbolagen Do Networks Sverige AB (Do Networks) och Mennta Sverige AB (Mennta) till aktieägarna i 360 Holding. ¹

För varje tvåtal aktier i 360 Holding erhölls en aktie i Do Networks.

Eventuella överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren.

Avstämningsdag för att erhålla aktier i Do Networks var den 5 juli 2006.

Sista dag för handel med aktier i 360 Holding med rätt att delta i utdelningen var den 30 juni 2006.

För varje tvåtal aktier i 360 Holding erhölls en aktie i Mennta.
Eventuella överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren.

Avstämningsdag för att erhålla aktier i Mennta var den 26 juli 2006.
Sista dag för handel med aktier i 360 Holding med rätt att delta i utdelningen var den 21 juli 2006.
 

Skatteregler


Utskiftning från ett svenskt aktiebolag kan i vissa fall jämställs med utdelning. Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

360 Holding har gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Do Networks och Mennta är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i 360 Holding delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Do Networks och mellan 360 Holding och Mennta. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i 360 Holding på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Do Networks vid tidpunkten för denna utdelning. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i 360 Holding blir ny anskaffningsutgift för denna aktie. På motsvarande sätt görs en uppdelning av anskaffningsutgiften mellan 360 Holding och Mennta vid tidpunkten för denna utdelning.
 

Beräkning


Aktierna i 360 Holding var vid tidpunkterna för utdelningarna noterade vid AktieTorget.
 

Do Networks


Den sista dagen för handel med aktier i 360 Holding med rätt till utdelning av aktier i Do Networks var den 30 juni 2006. Den lägsta noterade betalkursen för aktier i 360 Holding var denna dag 0,18 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 3 juli 2006, då den lägsta noterade betalkursen var 0,16 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i 360Holding bör därför (0,16 : 0,18 =) 89 procent hänföras till aktien i 360 Holding och 11 procent till de utdelade aktierna i Do Networks.
 

Mennta


Den sista dagen för handel med aktier i 360 Holding med rätt till utdelning av aktier i Mennta var den 21 juli 2006. Den lägsta noterade betalkursen för aktier i 360 Holding var denna dag 0,14 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 24 juli 2006, då den lägsta noterade betalkursen var 0,10 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i 360 Holding bör därför (0,10 : 0,14 =)  71 procent hänföras till aktien i 360 Holding och 29 procent till de utdelade aktierna i Mennta.

 

Exempel


Anskaffningsutgiften för 2000 aktier i 360 Holding före utdelningen av Do Networks antas vara 300 kr. Av detta belopp ska 89 procent eller (0,89 x 300 =) 267 kr hänföras till aktierna i 360 Holding och 11 procent (0,11 x 300 =) 33 kr till 1000 aktier i Do Networks.

Om inga köp eller försäljningar skett efter den första utdelningen, och fram till utdelningen av Mennta, är kvarvarande anskaffningsutgift för 2000 aktier i 360 Holding 267 kr. Av detta belopp ska 71 procent eller (0,71 x 267 =) 189,57 kr hänföras till aktierna i 360 Holding och 29 procent (0,29 x 267 =) 77,43 kr till 1000 aktier i Mennta.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2006:40.