Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB
RSV M 2001:14

Erbjudandet
Cellfabriken AB (Cellfabriken) har uppgett följande.    

Styrelsen för Cellfabriken offentliggjorde den 27 november 2000 ett erbjudande till aktieägarna i Columna Fastigheter AB (Columna) att få överlåta sina aktier mot nyemitterade aktier i Cellfabriken.    

För varje tjugotal aktier i Columna skulle erhållas en nyemitterad aktie i Cellfabriken. Överskjutande aktier skulle betalas med 40 öre kontant. Anmälan om accept skulle ske under perioden den 1 december 2000 - 15 januari 2001.

Villkor
Erbjudandet var i första hand maximerat till att gälla 10 000 000 nyemitterade aktier i Cellfabriken. Detta antal kunde dock utökas genom styrelsens beslut.    

Inga förbehåll fanns om uppnående av viss ägarandel för fullföljande av erbjudandet.

Skatteregler
Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsutgift för den egendom som har erhållits.    

Försäljningspriset för aktier i Columna bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier som har erhållits i Cellfabriken. Värderingen bör ske vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal, dvs. vid tidpunkten för aktieägarnas accept. Denna tidpunkt har inträffat mellan den 1 december 2000 och 15 januari 2001.    Även anskaffningsutgiften bör bestämmas med ledning av aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Beräkningen
Försäljningspriset för aktier i Columna bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktier Cellfabriken vid den tidpunkt då erbjudandet accepterades. Om aktieägare inte kan visa vilken dag han accepterade erbjudandet, bör försäljningspriset beräknas med utgångspunkt i medianvärdet av de lägsta noterade betalkurserna på aktier i Cellfabriken under den tid erbjudandet kunde accepteras. Eftersom acceptfristen löpte över ett årsskifte beror det på tidpunkten för accepten till vilket taxeringsår aktiebytet anses höra. Ett medianvärde fastställs för taxeringsår 2001 och ett för 2002.    

Medianvärdet för taxeringsår 2001 var 7 kr. Avyttringspriset för en aktie i Columna bör då beräknas till 35 öre (7 : 20) och anskaffningsutgiften för en aktie i Cellfabriken bör beräknas till 7 kr.    Medianvärdet för taxeringsår 2002 var 7,50 kr. Avyttringspriset för en aktie i Columna bör då beräknas till 37 öre (7,50 : 20) och anskaffningsutgiften för en aktie i Cellfabriken bör beräknas till 7,50 kr¹.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:22 och RSV 2001:26.