Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS Sverige AB mot aktier i SAS AB år 2001¹
RSV M 2001:37

Erbjudandet
   SAS AB har uppgett följande.    

Styrelsen för SAS AB beslutade den 8 maj 2001 att lämna tre parallella, offentliga erbjudanden till aktieägarna i SAS Danmark A/S (SAS Danmark), SAS Norge ASA (SAS Norge) och SAS Sverige AB (SAS Sverige) om att byta sina aktier i respektive bolag mot nyemitterade aktier i SAS AB.    

För varje aktie i respektive bolag erbjöds en nyemitterad aktie i SAS AB. Courtage utgick ej.   

Anmälan om accepterande av erbjudandena skulle ske under perioden den 28 maj - 25 juni 2001 kl. 15.00.

Villkor
   Som villkor för erbjudandena gällde:   
 - att dessa skulle accepteras i sådan utsträckning att SAS AB blev ägare till minst 90 procent av aktierna i respektive bolag. SAS AB förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandena även vid lägre anslutning.    
- att SAS AB beslutade att fullfölja erbjudandena avseende alla tre bolagen.    
- att danska, norska respektive svenska staten accepterade erbjudandena.    
- att förvärvet inte, innan offentliggörande av att erbjudandena fullföljs, enligt SAS AB:s bedömning, helt eller delvis omöjliggjordes till följd av lag eller annan författning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller annan liknande omständighet i något av de tre länderna eller i annat land, vilken har inträffat eller förväntas inträffa, eller till följd av annan omständighet utanför SAS AB:s kontroll.    

Som villkor för det norska erbjudandet gällde dessutom att aktieägarna i SAS Norge uppnår skattefrihet enligt 11-22 §§ skattelagen.    

Den 28 juni 2001 meddelade SAS AB att samtliga villkor var uppfyllda och att erbjudandena skulle fullföljas. Vidare beslöts att erbjuda kvarstående aktieägare i SAS Danmark och SAS Sverige att byta sina aktier under perioden den 6 juli - 17 augusti 2001. Kvarvarande aktieägare i SAS Norge erbjöds samtidigt, enligt norsk lagstiftning om anbudsplikt, att överlåta sina aktier till SAS AB under motsvarande period.

Skatteregler
   Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsutgift för den egendom som har erhållits.

   Försäljningspriset för aktier i respektive bolag bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier som har erhållits i SAS AB. Värderingen bör ske vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal.    

Bindande avtal bör, för dem som hade accepterat ett erbjudande före offentliggörandet att erbjudandena fullföljs, anses ha uppkommit vid denna tidpunkt (den 28 juni 2001). För dem som accepterade efter denna tidpunkt bör bindande avtal anses ha uppstått i samband med accepten.   

 Även anskaffningsutgiften för erhållna aktier i SAS AB bör bestämmas med ledning av dessa aktiers marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.    

SAS AB har upplyst om att förutsättningarna för tillämpning av reglerna om andelsbyten är uppfyllda. Detta innebär följande.    Vid 2002 års taxering finns för fysiska personer två olika system för hantering av den kapitalvinst/förlust som uppstår vid andelsbyte avseende marknadsnoterade aktier. Dels finns fortfarande möjlighet att på blankett K4B ansöka om uppskov med beskattningen av eventuell vinst eller att ta upp uppkommen vinst till beskattning/yrka avdrag för förlust. Dels har föreslagits en nyinförd möjlighet att, utan beskattning, på blankett K4B, föra över anskaffningsutgiften för de utbytta aktierna till de nyförvärvade (begäran om framskjuten beskattning). Detta gäller både vid vinst och förlust. Någon kapitalvinstberäkning avseende aktierna i bolagen behöver då inte göras.

Beräkningen
   Försäljningspriset för aktie i respektive bolag bör, för aktieägare som accepterade ett erbjudande före offentliggörandet att erbjudandena fullföljs, beräknas med utgångspunkt i aktiens marknadsvärde vid denna tidpunkt (den 28 juni 2001). Aktien i SAS AB noterades emellertid inte förrän den 6 juli 2001. Noterad lägsta betalkurs var denna dag 105 kr. Försäljningspriset för en aktie i något av bolagen får därför anses vara 105 kr.   

 För aktieägare som accepterade ett erbjudande under perioden den 6 juli - 17 augusti 2001 uppstod bindande avtal vid accepten. För den som inte kan visa vilken dag accepten gjordes kan periodens medianvärde 101 kr användas för att beräkna försäljningspriset. Försäljningspriset skall i så fall anses uppgå till 101 kr.

   Anskaffningsutgiften för en aktie i SAS AB, som erhållits på grund av aktieinnehav i något av bolagen, bör, vid accept före offentliggörandet att erbjudandena fullföljs, beräknas till 105 kr, och vid accept därefter, för det fall verklig dag för accept inte kan visas, till 101 kr.

Exempel:    En person äger 100 aktier i något av bolagen. Vid andelsbytet erhåller han i stället 100 aktier i SAS AB. Om han accepterade före offentliggörandet att erbjudandena fullföljs uppgår hans försäljningspris för aktierna i bolaget till 10 500 kr (100 X 105). Om han accepterade först efter offentliggörandet, och han inte kan visa vilken dag accepten gjordes, anses försäljningspriset uppgå till 10 100 kr (100 X 101).    I självdeklarationen kan han välja mellan följande tre alternativ.   

 1. Han kan ta upp eventuell vinst till beskattning respektive yrka avdrag för förlusten.    
2. Vid vinst kan han dessutom begära uppskov med beskattningen på blankett K4B. Beskattning sker då när de erhållna aktierna i SAS AB säljs.    
3. Han kan på blankett K4B begära att anskaffningsutgiften för aktierna i bolaget som bytts bort förs över till de erhållna aktierna i SAS AB (begäran om framskjuten beskattning) så att beskattning sker först när dessa säljs (detta gäller endast fysiska personer).    

Anskaffningsutgiften för de erhållna aktierna i SAS AB uppgår, vid accept före offentliggörandet till 10 500 kr (100 X 105), och vid accept därefter till 10 100 kr (100 X 101) eller annat visat verkligt värde.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:48.