Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Arbetsresor med större bil p.g.a. skrymmande last

Datum: 2004-10-18

Område: Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
130 539010-04/113

1 Sammanfattning

För att avdrag ska medges med faktiska utgifter, och oavsett avstånd och tidsvinst för resor mellan bostaden och arbetsplatsen när resorna sker med större bil på grund av skrymmande last krävs

- dels att bilen är större än sådana bilmodeller som numera används som privatbilar,

- dels att den skattskyldige visar att han genom sitt arbete är tvingad att använda denna större bil på grund av skrymmande last som han regelmässigt transporterar i bilen.

2 Bakgrund och frågeställning

Avdrag kan i vissa fall medges med faktiska utgifter - oavsett avstånd och tidsvinst - för resor mellan bostaden och arbetsplatsen när resorna sker med större bil på grund av skrymmande last. En deklarant har yrkat sådant avdrag för resor med en Saab 900. I bilen medförs diverse verktyg och reservdelar.

3 Gällande rätt

Av 12 kap. 30 § sista meningen inkomstskattelagen följer att avdrag för arbetsresor kan medges med faktiska utgifter och oavsett avstånd och tidsvinst för den som tvingas använda större bil på grund av skrymmande last.

Bestämmelsen infördes redan 1969 samtidigt som reglerna om att avdrag för arbetsresor skulle beräknas efter en schablon. Som utgångspunkt för schablonen lades de genomsnittliga kostnaderna för en mindre bil - en Volkswagen (VW-bubblan). Grunden för detta var att det inte behövdes en större bil för att ta sig till arbetsplatsen. Den som hade en större bil skulle alltså stå för merkostnaderna för detta själv (prop. 1969:29 s. 31-32).

Vidare sägs i propositionen: "I fråga om handelsresande och andra kategorier som på grund av skrymmande last är tvungna att använda större bil synes emellertid en schablonberäkning mindre lämplig. Samma resonemang gäller också den som till följd av sjukdom eller handikapp är tvungen att använda större eller till följd av invalidutrustning dyrare bil. Det får ankomma på Rättsnämnden att för de fall som jag här berört föreskriva andra och förmånligare grunder för avdragets beräkning."

Numera beräknas alla reseavdrag - såväl vid tjänsteresor som vid arbetsresor - enligt lagreglerade schabloner, oavsett vilken bil som används.

När det gäller handikappade och sjuka följer av allmänna råd (RSV 2003:30) att avdrag medges efter vad som är mest fördelaktigt för dem - att göra avdrag med bilförmånsschablonen eller med den del av de faktiska, totala kostnaderna under året, som avser körningar mellan bostaden och arbetsplatsen (se RSV M 2003:18 avsnitt 8).

4 Skatteverkets bedömning

Bestämmelsen om arbetsresor med större bil är föråldrad. Numera, när alla reseavdrag beräknas schablonmässigt, finns inte anledning att vid tillämpning av bestämmelsen anse en Saab 900 som en större bil. De större Volvo- och Saab-modellerna är vanliga som privatbilar. Detsamma gäller många van-modeller och s.k. stadsjeepar. Det bör således vara fråga om en påtagligt större bil än dessa nu vanliga bilar.

För att tillämpa regeln krävs vidare att personen visar att han är tvingad att använda större bil för resorna till och från arbetet på grund av skrymmande last. Den omständigheten att en handelsresande påstår att han skulle ha kört en Nissan Micra i stället för den Volvo V70 han nu kör på grund av stor last, bör exempelvis inte ge högre avdrag än schablonen.