Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Fristående aktievärderingar

Skatteverket fastställer efter ansökan uppdelning av anskaffningsutgift i samband med skattefria utdelningar. Dessa publiceras fortlöpande i Skatteverkets allmänna råd (SKV A) och i Skatteverkets meddelandeserie (SKV M).

Vissa aktievärden som uppkommer vid skattepliktiga byten eller utdelningar kan räknas fram av den som ska skicka kontrolluppgift eller av bolaget. Principerna för detta finns i Skatteverkets ställningstagande med dnr 131 215818-14/111.

Förfrågningar om hur värdena räknats fram o.d. ska ställas till den som räknat fram värdet, dvs till bolaget eller det företag där uppgiften hämtats ifrån. Se respektive länk vid varje värderingsuppgift.

Nedan visas de beräkningar som skickats in till Skatteverket.

Fristående aktievärderingar från och med 2010 hänvisas till respektive bolag i aktiehistoriken.

Värderingar:

2009  2008  2007  2006  2004  2003

________________________________________________

2/09 Värmlands Finans Sverige AB och SnoWolverine Group AB

Värmlands Finans Sverige AB ("Värmlands Finans") genomförde i oktober/november 2009 en sakutdelning av aktier i SnoWolverine Group AB ("SnoWolverine") till sina aktieägare. För varje aktie i Värmlands Finans erhölls 0,15397976 B-aktier i SnoWolverine.

Värmlands Finans har i enlighet med RSV 2002:21 och RSV M 2002:14 beräknat värdet av denna utdelning. För varje i utdelning erhållen aktie i SnoWolverine anses utdelning ha uppburits med 0,50 kr. Varje aktie i SnoWolverine som erhölls i utdelning anses anskaffad för 0,50 kr. Ytterligare information om utdelningen finns på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

RSV 2002:21
RSV M 2002:14
Värmlands Finans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

________________________________________________

1/09 Fastighets AB Fosema och Brinova Fastigheter AB

Fastighets AB Fosema (Fosema) genomförde i november 2008 en sakutdelning av aktier i Brinova Fastigheter AB (Brinova) till sina aktieägare. För varje tiotal aktier i Fosema erhölls tre B-aktier i Brinova.

Fosema har i enlighet med RSV 2002:21 och RSV M 2002:14 beräknat värdet av denna utdelning. För varje i utdelning erhållen aktie i Brinova anses utdelning ha uppburits med 29 kr. Varje aktie i Brinova som erhölls i utdelning anses anskaffad för 29 kr. Ytterligare information om utdelningen och skattekonsekvenserna kring denna finns på Fosemas webbplats.

RSV 2002:21
RSV M 2002:14
FastighetsAB Fosema Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
________________________________________________________

1/08 1,618 STRICT AB och Eurocon ConsultingAB

1,618 STRICT AB (STRICT) genomförde i december 2007 en sakutdelning av aktier i Eurocon Consulting AB (Eurocon) till sina aktieägare. För varje trettiotal aktier i STRICT erhölls en aktie i Eurocon.
 
Eurocon har i enlighet med RSV 2002:21 och RSV M 2002:14 beräknat värdet av denna utdelning. För varje trettiotal aktier i STRICT anses utdelning ha uppburits med 1,55 kr. Varje aktie i Eurocon som erhölls i utdelning anses anskaffad för 1,55 kr. Ytterligare information om utdelningen och skattekonsekvenserna kring denna finns på Eurocons webbplats.
 
RSV 2002:21
RSV M 2002:14
Eurocon Consulting AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  
________________________________________________________

5/07  Wiking Mineral AB och Noble Metals Exploration AB

Observera att informationen till den del den avser byte av aktier i Noble Metals Exploration AB (NomeX) mot aktier i Wiking Mineral AB (Wiking Mineral) endast gäller juridiska personers, med undantag för dödsbons, deklaration. Fysiska personer och dödsbon använder sig, vid andelsbyten, av framskjuten beskattning.

I erbjudandet ingick förutom byte av aktier mot aktier även avyttring av aktier i NomeX mot teckningsoptioner i Wiking Mineral. Denna del av bytet ska redovisas i deklarationen 2008.

Erbjudandet

Wiking Mineral AB har under år 2007 förvärvat NomeX. För varje helt femtal aktier i Nomex fick aktieägarna aktier i Wiking Mineral respektive teckningsoptioner utgivna av Wiking Mineral enligt följande:
 
- För 4 aktier i Nomex erhölls 11 aktier i Wiking Mineral.
- För 1 aktie i Nomex erhölls 5 teckningsoptioner utgivna av Wiking Mineral, vilka var och en ger innehavaren rätt att inom två år förvärva en (1) nyemitterad aktie i Wiking Mineral för fem (5) kronor.

 

Fysiska personer och dödsbon

Fysiska personer och dödsbon ska i sin deklaration enbart redovisa de aktier som avyttrats genom att aktier i NomeX bytts mot teckningsoptioner i Wiking Mineral.

För de aktier i NomeX som bytts mot aktier i Wiking Mineral gäller framskjuten beskattning.
 
Avyttringspriset för en aktie i NomeX, där teckningsoptioner erhållits som ersättning, bör beräknas till 2,25 kr. Varje teckningsoption i Wiking Mineral som förvärvats genom bytet får följaktligen anses köpt för 0,45 kr.

 

Svenska aktiebolag

Varje aktie i NomeX, där aktier i Wiking Mineral utgjort ersättning, bör anses såld för 8,47 kr. Varje aktie i Wiking Mineral som förvärvats genom byte av aktier mot aktier får anses köpt för 3,08 kr.
 
För aktier i NomeX som bytts mot teckningsoptioner är avyttringspriset 2,25 kr per aktie i NomeX. Varje teckningsoption i Wiking Mineral som förvärvats genom bytet får anses köpt för 0,45 kr
 
Underlaget för beräkningarna har tagits fram genom Wiking Minerals försorg. Ytterligare information finns på Wiking Minerals webbplats.
 
RSV 2002:21
RSV M 2002:14
www.wikingmineral.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


________________________________________________________

4/07  Panaxia Security AB och PanAlarm AB

Aktieägarna i Panaxia Security AB (Panaxia) erbjöds i oktober 2007 att förvärva aktier och teckningsoptioner i Panaxias dotterbolag PanAlarm AB (PanAlarm). Erbjudandet innebar att för varje aktie i Panaxia erhölls en inköpsrätt i PanAlarm. Det krävdes två inköpsrätter för att teckna en ny aktie och en medföljande tecknings-option i PanAlarm.
 

Skatteregler

Om en aktieägare på grund av sitt aktieinnehav erbjuds förvärva värdepapper i ett annat bolag till ett pris som understiger marknadsvärdet är det en förmån som är skattepliktig i inkomstslaget kapital om inköpsrätten utnyttjas eller säljs. Om inköpsrätten inte utnyttjas eller säljs utan förfaller oanvänd sker ingen beskattning.
 

Beskattning vid utnyttjande av inköpsrätt

Har inköpsrätten använts för teckning av aktie och medföljande teckningsoption i PanAlarm ska inköpsrättens marknadsvärde den dag den utnyttjades tas upp som inkomst av kapital. Om det inte går att utreda inköpsrättens värde den dag den utnyttjades bör förmånens värde beräknas till medianen av den lägsta betalkursen på inköpsrätten under den period den var noterad. Detta värde uppgår till SEK 0,22. Beskattningstidpunkten är den dag inköpsrätten utnyttjades.  
 

Beskattning vid försäljning av inköpsrätt i PanAlarm

Har inköpsrätten sålts ska det belopp som erhållits vid försäljningen efter avdrag för kostnader tas upp som inkomst av kapital. Beskattningstidpunkten är den dag försäljningen skedde.

När aktien eller teckningsoptionen i PanAlarm säljs

Det belopp som beskattats vid förvärv av värdepapper i PanAlarm ska beaktas när man beräknar anskaffningsutgiften för den förvärvade aktien och teckningsoptionen. Om inköpsrättens värde vid utnyttjandet anses vara 0,22 kr och då det krävdes två inköpsrätter för teckning av en aktie och en teckningsoption blir anskaffningsutgiften för en aktie och en teckningsoption i PanAlarm (0,30 + 2 x 0,22 =) 0,74 kr. Av detta belopp bör 0,52 kr hänföras till aktien och 0,22 kr till teckningsoptionen.
 
Underlaget för beräkningarna har tagits fram genom PanAlarms försorg. Ytterligare information finns på PanAlarms webbplats.
 

________________________________________________________

3/07  1,618 STRICT AB och Dignitana AB

1,618 STRICT AB (STRICT) genomförde i augusti 2007 en sakutdelning av aktier i Dignitana AB (Dignitana) till sina aktieägare. För varje innehavd aktie av serie A och B i STRICT erhölls en aktie i Dignitana.

 


Dignitana har i enlighet med RSV 2002:21 och RSV M 2002:14 beräknat värdet av denna utdelning. För varje aktie i STRICT anses utdelning ha uppburits med 0,22 kr. Varje aktie i Dignitana som erhölls i utdelning anses anskaffad för 0,22 kr. Ytterligare information om utdelningen och skattekonsekvenserna kring denna finns på Dignitanas webbplats.

 

________________________________________________________

2/07  

1,618 STRICT AB och Railcare Group AB

1,618 STRICT AB (STRICT) genomförde i augusti 2007 en sakutdelning av aktier i Railcare Group AB (Railcare) till sina aktieägare. För varje innehavd aktie av serie A och B i STRICT erhölls en aktie i Railcare.
 
Railcare har i enlighet med RSV 2002:21 och RSV M 2002:14 beräknat värdet av denna utdelning. För varje aktie i STRICT anses utdelning ha uppburits med 0,15 kr. Varje aktie i Railcare som erhölls i utdelning anses anskaffad för 0,15 kr. Ytterligare information om utdelningen och skattekonsekvenserna kring denna finns på Railcares webbplats.
 

  
________________________________________________________

1/07  Consilium AB och Precomp Solution AB

Consilium AB genomförde under 2007 en sakutdelning av A respektive B-aktier i Precomp Solution AB till sina aktieägare. För varje aktie av serie A i Consilium erhölls en aktie av serie A i Precomp Solution och för varje aktie av serie B i Consilium erhölls en aktie av serie B i Precomp Solution.

Consilium har i enlighet med RSV 2002:21 och RSV M 2002:14 räknat fram värdet på denna utdelning. För varje aktie i Consilium anses utdelning ha uppburits med 4,15 kr. Varje aktie som erhölls i utdelning anses anskaffad för 4,15 kr. Ytterligare information om utdelningen och skattekonsekvenserna kring denna finns på Consilium AB:s webbplats.

________________________________________________________

1/06  Optegra AB och TermoRegulator Holding AB  


      
Aktieägarna i Optegra AB (Optegra) erbjöds under år 2006 att förvärva aktier i TermoRegulator Holding AB (TermoRegulator). Erbjudandet innebar att för varje aktie i Optegra erhölls en inköpsrätt i TermoRegulator. Varje inköpsrätt berättigade till förvärv av en aktie i TermoRegulator.  

1 Skatteregler  

Om en aktieägare på grund av sitt aktieinnehav får köpa aktier i ett annat bolag till ett pris som understiger marknadsvärdet är det en förmån som är skattepliktig i inkomstslaget kapital om rätten säljs eller utnyttjas.  

Om rätten inte utnyttjas utan förfaller oanvänd sker ingen beskattning.  
    

2 Beskattning vid försäljning av inköpsrätt i TermoRegulator  

Har inköpsrätten sålts ska det belopp som erhållits vid försäljningen efter avdrag för kostnader tas upp som inkomst av kapital.  

Beskattningstidpunkten är den dag försäljningen skedde.  
     

3 Beskattning vid utnyttjande av inköpsrätt  

Har inköpsrätten använts för inköp av aktie i TermoRegulator ska inköpsrättens marknadsvärde den dag den utnyttjades tas upp som inkomst av kapital. Om det inte går att utreda inköpsrättens värde den dag den utnyttjades bör förmånens värde beräknas till medianen av den lägsta betalkursen på inköpsrätten under den period den var noterad. Detta värde uppgår till 1,05 kr.  

Beskattningstidpunkten är den dag inköpsrätten utnyttjades.  
    

4 När aktien i TermoRegulator säljs  

Det belopp som beskattats vid förvärv av aktie i TermoRegulator ska läggas samman med de 1,15 kr som betalats för aktien. Om inköpsrättens värde vid utnyttjandet anses vara 1,05 kr blir anskaffningsutgiften för TermoRegulator-aktien (1,15 + 1,05 =) 2,20 kr.  
      
Underlaget för beräkningar har framtagits genom Optegras försorg. Ytterligare information finns på Optegras webbplats.  

Pilum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (f.d. Optegra AB)

________________________________________________________
      

4/04  AB Custos och AcandoFrontec AB

AB Custos genomförde under 2004 en sakutdelning av B-aktier i AcandoFrontec AB till sina aktieägare. För varje aktie i Custos erhölls två B-aktier i AcandoFrontec. AB Custos har i enlighet med RSV 2002:21 och RSV M 2002:14 räknat fram värdet på denna utdelning. För varje aktie i Custos anses utdelning ha uppburits med 13,20 kr. Varje B-aktie som erhölls i utdelning anses anskaffad för 6,60 kr. Ytterligare information om utdelningen och skattekonsekvenserna kring denna finns på Investment AB Öresunds webbplats.  
  

  
________________________________________________________      

3/04  Hexagon AB och VBG AB

Hexagon AB genomförde under 2004 en sakutdelning av B-aktier i VBG AB till Hexagons aktieägare. För varje 13,16285 aktier i Hexagon erhölls en aktie i VBG. Hexagon AB har i enlighet med RSV 2002:21 och RSV M 2002:14 räknat fram värdet på denna utdelning. För varje aktie i Hexagon anses utdelning ha skett med 7,67 kr. Förutom denna utdelning skedde även en kontant utdelning med 4,60 kr. Varje B-aktie i VBG anses anskaffad för 101 kr. Ytterligare information om utdelningen av aktier i VBG AB till aktieägare i Hexagon AB finns att läsa på Hexagons webbplats.  

  
   
________________________________________________________      

2/04  AB Volvos utdelning av Ainax AB  

Skatteverket har utfärdat allmänna råd/meddelande avseende AB Volvos skattepliktiga utdelning av Ainax AB. Skatteverket utfärdar normalt inte allmänna råd om skattepliktiga utdelningar. Med anledning av särskilda omständigheter görs i detta fall ett undantag. Se SKV A 2004:18 och SKV M 2004:7.  

  
  
________________________________________________________      

1/04  Wihlborgs fastigheter AB och Klövern AB  

Wihlborgs Fastigheter AB genomförde under 2003 en sakutdelning av B-aktier i Klövern AB till Wihlborgs aktieägare. För sex aktier i Wihlborgs erhölls en aktie i Klövern. Wihlborgs fastigheter AB har i enlighet med RSV 2002:21 och RSV M 2002:14 räknat fram värdet på denna utdelning. För varje aktie i Wihlborgs ska ett utdelningsbelopp på 1,75 tas upp. Varje B-aktie i Klövern anses anskaffad för 10,50 kr.  
  

  
________________________________________________________
      

2/03  Kommersiella Fordon Europa AB (KFAB) och Bilia AB  

Information om byte av aktier i KFAB mot aktier i Bilia AB  
De aktieägare i Kommersiella Fordon Europa AB (KFAB) som på grund av erbjudande från AB Volvo bytt sina aktier mot aktier i Bilia AB under 2003 ska anses ha sålt de bortbytta aktierna. Försäljningen ska tas upp i deklarationen 2004.  
      
För de aktieägare som accepterade erbjudandet under den ordinarie anmälningsperioden den 13 juni - den 4 juli 2003 är försäljningspriset för aktierna i KFAB 49,12 kr styck. Anskaffningsutgiften för de tillbytta aktierna i Bilia AB är 65,50 kr styck.  
      
För de aktieägare som accepterade erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden den 7 juli - 8 augusti 2003 är försäljningspriset för aktier i KFAB 50,25 kr styck. Anskaffningsutgiften för de tillbytta aktierna i Bilia AB är 67,00 kr styck.  
      
Underlaget för beräkningar har framtagits genom Volvos försorg. Ytterligare information om beräkningarna finns på AB Volvos webbplats  
      
Uppgift om uppdelningen av anskaffningsutgiften mellan aktier i Bilia AB och aktier i KFAB med anledning av utdelning av aktier i KFAB från Bilia AB finns i Riksskatteverkets allmänna råd RSV 2003:22 och i Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2003:12.  
  

  
  
________________________________________________________      

1/03  Vostok Energo och Vostok Nafta  

Fusion mellan Vostok Energo och Vostok Nafta  
E. Öhman J:or Fondkommission AB har fastställt följande bytesvärden:  
      
Vostok Energo Investment Ltd och Vostok Nafta Investement Ltd har gått samman genom fusion. Depåbevisen i Vostok Energo ska därför anses sålda under 2003. Försäljningen ska tas upp i deklarationen 2004. De erhållna depåbevisen i Vostok Nafta får anses köpta.  
      
Försäljningspriset för depåbevisen i Vostok Energo bör bestämmas till 23,50 kr styck och anskaffningsutgiften för depåbevisen i Vostok Nafta bör bestämmas till 47,00 kr styck.  
      
Frågor kan ställas till Filip Engelbert på E. Öhman J:or Fondkommission, tel. 08 - 402 51 81, eller till Robert Eriksson på Vostok Nafta, tel. 08 - 440 54 55.