Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Skatteverkets föreskrifter
om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst;¹
  

SKVFS 2004:18
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket den 6 oktober 2004

beslutade den 30 september 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
   dels att 13–15 §§ skall upphöra att gälla,
   dels att nuvarande 12 § skall betecknas 13 §,
   dels att 4–6 §§, 11 § samt den nya 13 § skall ha följande lydelse,
   dels att det skall införas en ny paragraf, 12 §, av följande lydelse.

4 §    Direktåtkomst enligt 2 § får avse

  1. uppgifter enligt 10 kap. 17 § skattebetalningslagen (483:1997),
    2. uppgifter om senaste redovisningsdag för period, och
    3. uppgifter om redovisningsperioder för vilka redovisning inte lämnats

5 §    Direktåtkomst enligt 2 § får avse uppgifter på sådant skattekonto som avses i 3 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) om
   1. det som skall registreras på skattekontot enligt 3 kap. 5 § tredje stycket nämnda lag,
   2. hinder mot återbetalning enligt 18 kap. 7 § första stycket 4 och nämnda lag,
   3. ränta enligt 19 kap. 1 § samma lag ,   4. sådant bank- eller kreditmarknadsföretagskonto som avses i 51 § skattebetalningsförordningen (1997:750), och
  5. uppgifter som anges på kontoutdrag enligt 8 § nämnda förordning.

 6 §    En enskild får ha direktåtkomst enligt 2 § endast under de förutsättningar som följer av 7–12 §§.

11 §   En enskild juridisk person får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 5 § genom annan behörig firmatecknare än som avses i 10 § som legitimerar sig på sätt som anges i 7 § första stycket om den juridiska personen har anmält firmatecknaren till Skatteverket och denne har blivit registrerad där för sådan direktåtkomst. Detta gäller om firmatecknaren använder den elektroniska tjänst för skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

12 §   En enskild fysisk eller juridisk person får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 5 § genom ombud som legitimerar sig på sätt som anges i 7 § första stycket om den enskilde fysiska eller juridiska personen har anmält ombudet till Skatteverket och denne har blivit registrerad där för sådan direktåtkomst. Detta gäller om ombudet använder den elektroniska tjänst för skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

13 §   Firmatecknarens behörighet skall styrkas vid anmälan enligt 11 eller 12 §§. Vid anmälan enligt 12 § skall firmatecknarens underskrift bevittnas av två personer.
    Om en firmatecknare som avses i 11 § eller ett ombud som avses i 12 § inte längre får ha direktåtkomst till uppgifter enligt 5 § skall den som uppgifterna avser anmäla detta till Skatteverket.

¹Ändrade partier har markerats med kantstreck.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 oktober 2004.