Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Skatteverkets föreskrifter
om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:4) om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument;¹
   

SKVFS 2004:22
Skattebetalning
Utkom från trycket den 29 november 2004

beslutade den 22 november 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 10 kap. 26 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) samt 26 a § första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att det skall införas en ny paragraf, 7 §, av följande lydelse.
   Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse.

1 § Uttrycket elektroniskt dokument har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483).
   Uttrycket skriver under har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket förser med underskrift.
   Uttrycket underskrift har samma betydelse som uttrycket underskrift i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).
   Uttrycket e-legitimation har i dessa föreskrifter samma betydelse som i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).

2 §   Dessa föreskrifter gäller skattedeklaration enligt 10 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483).

3 §   En skattedeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument endast under de förutsättningar som anges i 4–6 §§.

4 §   En fysisk eller juridisk person får lämna en skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument om den fysiska eller juridiska personen har anmält sig för detta ändamål till Skatteverket och blivit registrerad där.

5 §   En juridisk person skall utöver vad som anges i 4 § till Skatteverket ha anmält behörig firmatecknare som får lämna en skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument för den juridiska personens räkning. Firmatecknarens behörighet skall ha styrkts och den behörige firmatecknaren skall ha blivit registrerad hos Skatteverket.
   Om en fysisk person som anmälts enligt första stycket inte längre får lämna skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument skall den juridiska personen anmäla detta till Skatteverket.

6 §   En fysisk person, eller en juridisk person genom en sådan behörig firmatecknare som anges i 5 § första stycket, får lämna en skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst för skattedeklaration som finns på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se. Detta gäller om han legitimerar sig samt upprättar och skriver under skattedeklarationen med användande av en sådan e-legitimation som godtas av Skatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 § fjärde stycket.

7 §   En fysisk person får lämna en sådan anmälan som avses i 4 § och 5 § andra stycket genom den elektroniska tjänst för anmälan av behörig person som finns på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se. Detta gäller om han legitimerar sig samt upprättar och skriver under anmälan med användande av en sådan e-legitimation som godtas av Skatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 § fjärde stycket.


¹ Ändrade partier har markerats med kantstreck. Vissa redaktionella ändringar har också gjorts utan att detta har markerats. Föreskrifterna har tidigare ändrats genom SKVFS 2004:17.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 januari 2005.