Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.
  
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst;¹
SKVFS 2005:9
Inkomsttaxering Skattebetalning
Utkom från trycket den 17 maj 2005
beslutade den 11 maj 2005.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet att 4, 12 och 13 §§ skall ha följande lydelse.

4 §   Direktåtkomst enligt 2 § får avse

1. uppgifter enligt 10 kap. 17 § samt beskattningsbeslut enligt 11 kap. 16-19 §§ skattebetalningslagen (483:1997),
2. uppgifter om redovisningsdag för innevarande och närmast kommande perioder, och
3. uppgifter om redovisningsperioder för vilka redovisning inte lämnats.

12 §   En enskild fysisk eller juridisk person får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 4 eller 5 § genom ombud som legitimerar sig på sätt som anges i 7 § första stycket om den enskilde fysiska eller juridiska personen har anmält ombudet till Skatteverket och denne har blivit registrerad där för sådan direktåtkomst. Detta gäller om ombudet använder den elektroniska tjänst för skattedeklaration eller för skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se

13 §   Firmatecknarens behörighet skall styrkas vid anmälan enligt 11 eller 12 §. Vid anmälan enligt 12 § skall firmatecknarens underskrift bevittnas av två personer.    Om en firmatecknare som avses i 11 § eller ett ombud som avses i 12 § inte längre får ha direktåtkomst till uppgifter enligt 4 eller 5 § skall den som uppgifterna avser anmäla detta till Skatteverket.

___________________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 maj 2005.

¹Ändrade partier har markerats med kantstreck. Föreskrifterna har tidigare ändrats och omtryckts genom SKVFS 2004:21 och ändrats genom SKVFS 2005:1.