Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Skatteverkets föreskrifter
om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst;1

SKVFS 2005:1
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket den 4 februari 2005

beslutade den 31 januari 2005.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och 16 § andra stycket förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet att 3 och 9 §§ skall ha följande lydelse.

3 §  Direktåtkomst enligt 2 § får avse
   1. förtryckta uppgifter i en sådan blankett för allmän självdeklaration2 som avses i 4 kap. 2 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
   2. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 6 kap. 1 §, 8 kap. 1 och 7 §§, 9 kap. 1 och 3 §§, 10 kap. 1 § samt 11 kap. 1 § första stycket, 4 § första stycket, 5 § första stycket, 6 § första stycket, 7 § första stycket, 8 § första stycket, 9 § första stycket och 11 § första stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
   3. förtryckta preliminära uppgifter om skatter och avgifter som räknas fram med hjälp av uppgifterna i 1 och 2,
   4. uppgifter om den skattskyldiges egna tillägg och ändringar i sådan blankett som avses i 1,
   5. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 7 kap. 1 § och 4 § första stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
   6. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 10 kap. 7 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, om antalet kontrolluppgifter understiger 101 stycken.
  7. skattemässiga balansposter som är hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet och som legat till grund för föregående års taxeringsbeslut enligt 4 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324).

9 §  En enskild fysisk person som legitimerar sig på sätt som anges i 7 § första stycket får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 4 och 5 §§ om han använder den elektroniska tjänst för skattedeklaration eller skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.

Direktåtkomst till uppgifter som avses i 4 § får ges endast till sådan enskild fysisk person som är anmäld och registrerad på sätt som anges i 4 eller 7 § Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2004:4 om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2005.

1Ändrade partier har markerats med kantstreck. Föreskrifterna har tidigare ändrats genom SKVFS 2004:18 och ändrats och omtryckts genom SKVFS 2004:21.
2 Allmän självdeklaration benämns Inkomstdeklaration 1 av Skatteverket.