Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Skatteverkets föreskrifter
om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst;¹
  

SKVFS 2004:21
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket den 29 november 2004
Omtryck

beslutade den 22 november 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
   dels att 6 och 9 §§ skall ha följande lydelse,
   dels att det skall införas fyra nya paragrafer, 14–17 §§, av följande lydelse.
   Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse.

1 §   Uttrycket direktåtkomst har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteverkets beskattningsverksamhet.
   Uttrycket säkerhetskoder har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 och 3 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:2) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer.
   Uttrycket e-legitimation har i dessa föreskrifter samma betydelse som i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).

2 §   Dessa föreskrifter gäller direktåtkomst för en enskild till uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet.

3 §   Direktåtkomst enligt 2 § får avse
   1. förtryckta uppgifter i en sådan blankett för allmän självdeklaration² som avses i 4 kap. 2 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
   2. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 6 kap. 1 §, 8 kap. 1 och 7 §§, 9 kap. 1 och 3 §§, 10 kap. 1 § samt 11 kap. 1 § första stycket, 4 § första stycket, 5 § första stycket, 6 § första stycket, 7 § första stycket, 8 § första stycket, 9 § första stycket och 11 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
   3. förtryckta preliminära uppgifter om skatter och avgifter som räknas fram med hjälp av uppgifterna i 1 och 2, och
   4. uppgifter om den skattskyldiges egna tillägg och ändringar i sådan blankett som avses i 1,
   5. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 7 kap. 1 § och 4 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
   6. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 10 kap. 7 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, om antalet kontrolluppgifter understiger 101 stycken.

4 §   Direktåtkomst enligt 2 § får avse
   1. uppgifter enligt 10 kap. 17 § skattebetalningslagen (483:1997),
   2. uppgifter om senaste redovisningsdag för period, och
   3. uppgifter om redovisningsperioder för vilka redovisning inte lämnats.

5 §  Direktåtkomst enligt 2 § får avse uppgifter på sådant skattekonto som avses i 3 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) om
   1. det som skall registreras på skattekontot enligt 3 kap. 5 § tredje stycket nämnda lag,
   2. hinder mot återbetalning enligt 18 kap. 7 § första stycket 4 och nämnda lag,
   3. ränta enligt 19 kap. 1 § samma lag,
   4. sådant bank- eller kreditmarknadsföretagskonto som avses i 51 § skattebetalningsförordningen (1997:750), och
   5. uppgifter som anges på kontoutdrag enligt 8 § nämnda förordning.

6 §   En enskild får ha direktåtkomst enligt 2 § endast under de förutsättningar som följer av 7–12 §§ samt 16 och 17 §§.
7 §   En enskild fysisk person som legitimerar sig genom att använda en sådan e-legitimation som avses i avsnitt 5.9 i Riksskatteverkets riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24) får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 3 § om han använder den elektroniska tjänst för allmän självdeklaration som finns på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.
   Detta gäller endast en enskild fysisk person
   1. som har säkerhetskoder enligt 2 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:2) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer förtryckt i specifikationen till sin allmänna deklaration, eller
   2. för vilken säkerhetskoder inte skall förtryckas enligt 7 § och 8 § 1–3 samma föreskrifter.
   Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte om den enskilde fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § nämnda föreskrifter och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter enligt 6 § och uppgifter enligt 8 § 4–6 samma föreskrifter.

8 §   En enskild fysisk person och ett dödsbo som legitimerar sig genom att använda en sådan förtryckt säkerhetskod för identifiering som avses i 3 § andra meningen Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:2) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 3 § om han använder den elektroniska tjänst för allmän självdeklaration som finns på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.
   Vad som sägs i första stycket gäller inte om den enskilde fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § nämnda föreskrifter och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 6–8 §§ samma föreskrifter.

9 §   En enskild fysisk person som legitimerar sig på sätt som anges i 7 § första stycket får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 4 och 5 §§ om han använder den elektroniska tjänst för skattedeklaration eller skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.

   Direktåtkomst till uppgifter som avses i 4 § får ges endast till sådan enskild fysisk person som är anmäld och registrerad på sätt som anges i 4 eller 7 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:4) om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument i dess lydelse enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:22) om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:4) om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.
  10 §   En enskild juridisk person får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 4 och 5 §§ genom behörig firmatecknare som legitimerar sig på sätt som anges i 7 § första stycket och som är anmäld och registrerad på sätt som anges i 5 § första stycket Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:4) om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument. Detta gäller om firmatecknaren använder den elektroniska tjänst för skattedeklaration eller skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.

11 §   En enskild juridisk person får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 5 § genom annan behörig firmatecknare än som avses i 10 § som legitimerar sig på sätt som anges i 7 § första stycket om den juridiska personen har anmält firmatecknaren till Skatteverket och denne har blivit registrerad där för sådan direktåtkomst. Detta gäller om firmatecknaren använder den elektroniska tjänst för skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.

12 §   En enskild fysisk eller juridisk person får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 5 § genom ombud som legitimerar sig på sätt som anges i 7 § första stycket om den enskilde fysiska eller juridiska personen har anmält ombudet till Skatteverket och denne har blivit registrerad där för sådan direktåtkomst. Detta gäller om ombudet använder den elektroniska tjänst för skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.

13 §   Firmatecknarens behörighet skall styrkas vid anmälan enligt 11 eller 12 §§. Vid anmälan enligt 12 § skall firmatecknarens underskrift bevittnas av två personer.
   Om en firmatecknare som avses i 11 § eller ett ombud som avses i 12 § inte längre får ha direktåtkomst till uppgifter enligt 5 § skall den som uppgifterna avser anmäla detta till Skatteverket.

14 §   Direktåtkomst enligt 2 § får avse uppgift om sådan registrering av behörig person som avses i 9–12 §§.

15 §   En enskild fysisk person får lämna en sådan anmälan som avses i 12 § och 13 § andra stycket genom den elektroniska tjänst för anmälan av behörig person som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se. Detta gäller om han legitimerar sig samt upprättar och skriver under anmälan med användande av en sådan e-legitimation som godtas av Skatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 § tredje stycket.

16 §   En enskild fysisk person som legitimerar sig på sätt som anges i 7 § första stycket får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 14 §. Detta gäller om han använder den elektroniska tjänst för anmälan av behörig person som finns på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.

17 §   En enskild juridisk person får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 14 § genom behörig firmatecknare som är anmäld och registrerad enligt 10-11 §§ och som legitimerar sig på sätt som anges i 7 § första stycket. Detta gäller om han använder den elektroniska tjänst för anmälan av behörig person som finns på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.

¹ Ändrade partier har markerats med kantstreck. Vissa redaktionella ändringar har också gjorts utan att detta har markerats. Föreskrifterna har tidigare ändrats genom SKVFS 2004:18.
² Allmän självdeklaration benämns Inkomstdeklaration 1 av Skatteverket.

___________

    Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 januari 2005